Logopedi

Logopeder hjälper dig som har problem med kommunikation, språk, tal, röst, sväljning eller läs- och skrivförmågor. De träffar människor i alla åldrar för rådgivning, utredning och behandling.

Att besöka logopeden

De flesta barn kommer till logopedmottagningen efter remiss från BVC. När barnet kommer till logoped tillsammans med vårdnadshavare börjar besöket med ett samtal. Under samtalet får vårdnadshavaren fylla i ett formulär och beskriva barnets språk, tal och kommunikation.

Efter samtalet gör logopeden en språklig bedömning för att undersöka om barnet har en språkstörning. För detta används olika testmaterial som består av böcker, bilder eller leksaker. Ibland kan barnet behöva komma flera gånger till mottagningen för att göra den språkliga bedömningen. Efter bedömningen ger logopeden råd och tips på hur ni vuxna kan stimulera barnets språk-, tal- och kommunikationsutveckling. Logopeden, barnet och vårdnadshavare gör tillsammans upp en planering framåt. Insatser till barn med språkstörning kan vara föräldrautbildning eller individuella besök på mottagningen. Logopeden samarbetar vid behov med förskola, specialpedagog, läkare, mödra- och barnhälsovårdspsykolog och BVC.

Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset

En stor del av logopedresurserna i Region Uppsala är organiserade inom Länslogopedin. Länslogopedin är en av samverkansparterna i Språknätet. Organisatoriskt är Länslogopedin en del av Akademiska sjukhuset, men finns utplacerad på flera platser i regionen. Det finns mottagningar i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar. Här kan du läsa mer om Länslogopedin och vilka patienter de tar emot: Länslogopedin vid Akademiska sjukhusets webbplats.

Övrig logopedi inom länet

Förutom Länslogopedin så finns det inom Region Uppsala logopeder på Habiliteringen, Hörcentralen, Hjälpmedelscentralen och Akademiska Barnsjukhuset/Folke Bernadotte Regionhabilitering. Det finns även allt fler logopeder i kommunerna, främst inom skola och förskola.