Kulturpolitiska mål

Kulturpolitik omfattar politiska initiativ, åtgärder och lagar som reglerar, skyddar, uppmuntrar och stöttar aktiviteter relaterade till konstnärliga och kreativa områden. Det kan vara bland annat bild- och formkonst, scen- och filmkonst, musik, litteratur, och kultur som kan omfatta aktiviteter relaterade till språk, kulturarv och mångfald.

På denna sida kan du läsa mer om de mål och utvecklingsområden som Region Uppsala beslutat om i den regionala kulturplanen för perioden 2019-2022.

Region Uppsalas vision

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Kulturpolitiska utgångspunkter

 • Den regionala kulturplanen är ett ledande och långsiktigt styrdokument.
 • Region Uppsala ställer sig bakom och respekterar gemensamma demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund.
 • Region Uppsala värnar principen om armlängds avstånd.
 • Region Uppsala bidrar till att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som formulerades 2009.  

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att nå målen ska kulturpolitiken:

 • Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
 • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 • Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
  Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Kultur som hållbar utveckling

Kulturverksamhet bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet och knyter an till flera delmål i Agenda 2030.

Konstpolitiskt mål: Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion (konstarterna)

Region Uppsala ska verka för en främjande konstpolitik. Målet för Region Uppsalas konstpolitik är att länet ska ha ett rikt konstliv av hög konstnärlig kvalitet.

För att nå målet ska Region Uppsala

 • Underlätta för professionella kulturskapare att verka i länet genom bättre villkor och förutsättningar.
 • Stimulera till ökad bredd och mångfald i länets kulturliv.
 • Visa öppenhet för ny teknik, nya konstformer och konstartsövergripande arbetssätt.
 • Främja internationalisering och gränsöverskridande möten.
 • Bidra till att konst och kultur blir mer tillgängligt i hela länet.

Konst är här synonymt med konstarterna och innebär gestaltning av upplevelser, idéer och kunskap i konstnärlig form inom till exempel litteratur, bild- och formkonst, musik, teater, dans och film. Konstpolitiken omfattar även en konstnärspoltik, som handlar om de professionella kulturskaparnas villkor.

Kulturpolitiskt mål: En hög kulturell delaktighet i en region för alla (människan)

Region Uppsala ska verka för en inkluderande kulturpolitik. Målet för Region Uppsalas kulturpolitik är att länets invånare ska vara kulturellt delaktiga.

För att nå målet ska Region Uppsala:

 • Ge länets invånare möjlighet att vara skapande, kreativa och aktiva.
 • Ge länets invånare ökad tillgänglighet till konst- och kulturupplevelser.
 • Uppmuntra och stödj alänsinvånarnas möjlighet till bildning.
 • Främja demokrati och underlätta för människors möten.

Kultur är här de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap. Kulturbegreppet omfattar, förutom den professionella konsten inom alla konstarter, även deltagarkultur, amatörkultur, bildningsverksamhet och kulturarv.

Mål för kulturplanering: En attraktiv livsmiljö i en växande region (platsen)

Region Uppsala ska verka för en utvecklande kulturplanering.

För att nå målet ska Region Uppsala:

 • Integrera konst och kultur i det offentliga rummet och främja kultur i samhällsplaneringen.
 • Öka intresset och förståelsen för konst och kultur som utvecklingsfaktor.
 • Arbeta för ett rikt kulturliv som kan medverka till att utveckla och stärka länets profil som besöksmål.
 • Implementera den av Riksdagen antagna kulturarvspolitiken i arbetet (2018).

Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats och människor. Kulturplanering innefattar konstarterna, kultur i dess breda bemärkselse, bildningsverksamhet och kulturarv, men också områden som samhälls-/stadsplanering, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Kultursamverkan

Region Uppsala deltar i samverkan med en mängd aktörer på kulturområdet på kommunal, regional och statlig nivå. Kulturplanens mål kan bara realiseras genom gott samarbete och i en välfungerande och tät samverkan.

Mål för kultursamverkan: Tydliga strukturer för ökad regional samverkan

Region Uppsala ska stärka en inkluderande samverkan med länets olika kulturaktörer. Målet för Region Uppsalas samverkan är en ökad och strategisk regional samverkan.

För att nå målet ska Region Uppsala:

 • Samverka med länets kommuner.
 • Samråda med länets professionella kulturliv och kulturinstitutionerna.
 • Samråda med enskilt verksamma professionella kulturskapare.
 • Samråda med representanter för det civila samhället.
 • Samråda med nationella minoriteter.
 • Ha en hög grad av samverkan med länets olika kulturaktörer.
 • Bidra till att det strategiska samarbetet inom kulturområdet präglas av respektfull dialog och delaktighet.

Dialoger ska präglas av sitt särskilda uppdrag, men även av mod, tillit och trygghet.

Forum för dialoger

 • Tjänstemanna-Kil (regionalt chefsnätverk).
 • Politisk Kil (forum för politiken) samt Samråd för kultur (mötesform för kommunpolitiker i länet).
 • Höstdialoger med institutionerna (chefs- samt styrelsenivå).
 • Interregional samverkan.
 • Dialoger på nationell nivå.
 • Samråd med kulturskaparna: Kulturskaparrådet.
 • Samråd med civilsamhället (liksom de nationella minoriteterna).

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg