Utvecklingsområde 1: Konstpolitik

Här kan du läsa om ett urval av de satsningar och prioriteringar Region Uppsala avser att göra under utvecklingsområde 1 perioden 2019-2022. Läs mer i den fullständiga kulturplanen.

Turnéformer ökar tillgängligheten till kultur i länet

Under kulturplaneperioden satsar Region Uppsala på turnéformer i länet för att öka möjligheterna till kulturupplevelser till olika platser i länet i samverkan med kommunerna i Uppsala län. Konsertkarusellen (som genomförs av Musik i Uppland) erbjuder konserter runt om i länet, Scenkonstkarusellen (som samordnas av Kulturenheten /Region Uppsala) producerar scenkonst och dans i länet), Litteraturkarusellen (som samordnas av Regionbibliotek Uppsala) samverkar med biblioteken och erbjuder författarbesök, samt Konstkuben (som samordnas av Kulturenheten/Region Uppsala) ställs upp på olika platser i länet och visar aktuell samtidskonst.

Utbud av teater i länet

Teatern spelas till största del vid Uppsala stadsteater, som erhåller statsbidrag. Teatern prioriterar en rik repertoar med hög konstnärlig nivå, som kan vara en kraft för hela den regionala kulturutvecklingen. Stadsteatern ska utveckla foajéer och teaterhusets interiör för att kunna verka som en öppen mötesplats. Barn- och ungdomsverksamheten ska fortgå, den "digitala scenen" ska utvecklas samt teatern vill stärka den internationella lyskraften genom exempelvis gästspel. På Kulturenheten/Region Uppsala finns en teaterkonsulent som arbetar främjande för teaterkonsten tillsammans med länets Riksteaterföreningar.

Dans i rörelse

Region Uppsala strävar efter att stärka dansens möjligheter i länet. Det sker genom danskonsulenten och medverkan i nätverket Dansnät Sverige. Danskonsulenten samordnar föreställningar, nätverksarbete för branschen, arrangörskap och publikutveckling som ökar möjligheterna att ta del av dansföreställningar på hemmaplan i det egna länet.

Mentorskap och konstnärliga residens

Region Uppsala satsar på att bygga upp och erbjuda konstnärliga residens inom olika konstarter. De kan bidra till en kreativ och konstnärlig utveckling för professionella kulturskapare. Mentorskap är ytterligare ett sätt att stärka yrkesrollen för att kunna verka som professionell utövare inom sitt konstområde, där det professionella erfarenhetsutbytet mellan personerna gynnar möjligheterna. Region Uppsala ska fortsätta arbeta med projektet Konsten att delta tillsammans med Konstnärernas riksorganisation, som syftar till att stödja professionella kulturskapare med en annan bakgrund att komma in konstlivet. Ett projekt inom bild- och formområdet är Breddad plats för konst. Region Uppsala har även möjlighet att stödja kommunerna i deras arbete med enprocentsregeln, som säger att en procent av byggkostnaden kan avsättas för konstnärlig gestaltning.

Länsmusiken spelar i länet

Musik i Uppland ger levande musik av hög kvalitet genom konserter i olika ensembler och på olika platser i länet, liksom även inom Kultur i vården. Kammarorkestern spelar ofta i Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Under åren 2019-2022 ska Musik i Uppland förstärka de pedagogiska insatserna för barn och unga, göra beställningar av nykomponerade verk och arrangemang, öka närvaron i länet, bredda publiken och mångfalden för att nå länsinvånare med ursprung i andra länder och med andra musikaliska rötter.

Litteraturen stärks

Litteraturen främjas genom olika insatser. Region Uppsala stödjer litteraturen genom att det exempelvis finns en litteraturkonsulent som arbetar genom olika nätverk och mötesplatser för att stödja Litteraturens fält.

Film och rörlig bild för de unga

Filmverksamheten vid Region Uppsala ska fortsätta arbeta med talangutveckling och att stödja unga filmskapare som främst jobbar i kortfilmsformat. Samverkan ska fortsätta med Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Många unga är intresserade av att uttrycka sig i film och rörlig bild och tekniken är numera billigare och mer tillgänglig. Kulturenheten Film ordnar visningskvällar och lämnar produktionsbidrag.

De professionella kulturskaparnas villkor

Stödformerna för de professionella kulturskaparna i länet ska utvecklas. Redan idag finns bidrag och stipendier att söka, men det är viktigt att se till den egna kraften att skapa konstnärliga sammanhang att kunna verka i. Region Uppsala ska värna om att vid anlitandet av professionella kulturskapare tillämpa respektive konstområdes arvodesrekommendationer. Region Uppsala vill också arbeta för att motverka den hot- och våldsbild som finns mot professionella kulturskapare och utställningsarrangörer. Regionen kan bidra till att hålla nätverksmöten och arrangera fortbildning. Målet är att det ska vara möjligt att fortsätta vara verksam i Uppsala län.

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg