Utvecklingsområde 2: Kulturpolitik

Här kan du läsa om ett urval av de satsningar och prioriteringar Region Uppsala avser att göra under utvecklingsområde 2 perioden 2019-2022. Läs mer i den fullständiga kulturplanen.

Allas rätt till kulturlivet

Region Uppsala eftersträvar att den som vill ta del av kulturupplevelser i det egna länet ska ha möjlighet att göra det. Att möta konst och kultur, att skapa själv och att delta i kulturella samtal och sammanhang öppnar upp nya perspektiv. Erfarenheter av kultur kan skapa identitet, ge möjlighet till reflektion över svåra frågor och ger insikt i och förståelse för andra erfarenheter än den egna välkända. Region Uppsala och offentliga kulturaktörer arbetar för att kulturlivet i Uppsala län ska vara öppet, inkluderande och välkomna alla - oavsett vem deltagaren är och vilka förmågor och vilken bakgrund deltagaren har. Offentigt finansierade kulturverksamheter finns till för alla länsinvånare och ska aktivt arbeta för att allas rätt och möjlighet att delta i kulturlivet respekteras och tillgodoses. Då behöver en mångfald av erfarenheter rymmas i kutlurlivet. Det är exempelvis viktigt att Region Uppsala följer och bevakar funktionshinderspolitiken och hur den kan förverkligas och skapa ökad tillgänglighet för fler att besöka föreställningar och exempelvis ta del av musik, teater eller dans.

Region Uppsala ska:

 • Följa nationella riktlinjer från Statens kulturråd angående tillgänglighet till kulturlivet och funktionshinderspolitiken.
 • Ta med olika tvärperspektiv i överenskommelser med kulturaktörer med offentliga bidrag.
 • Anordna mötesplatser för att genom dialog främja integration.
   

Kultur för, av och med barn och unga

Tillsammans med länets kommuner ska Region Uppsala under kulturplaneperioden stödja kulturskoleverksamheten. Statens kulturråd har 2018 inrättat ett nationellt kulturskolecentrum och Region Uppsala följer den nationella utvecklingen och hur Uppsala län kan stödjas på bästa sätt. De kulturskolor som finns skapar en bra grund för barn och ungdomar för att kunna vara skapande, själva utöva och producera kultur i olika former. Genom samverkan för omvärldsbevakning, följa aktuell forskning och initiera kompetensskapande nätverk för erfarenhetsutbyte kan kulturskolorna stödjas.

Ytterligare ett inslag är att stödja barn och ungdomars möjligheter att ta sig till kulturella resmål i länet. I samverkan med UL finns kulturbuss för ungdomar, där de kan resa fritt på vissa tider med kollektivtrafiken. En strävan är att utvidga kulturbussar till att även omfatta gymnasieungdomar.

Samtliga kulturinstitutioner med bidrag från kulturnämnden har målgruppen barn och unga och flera insatser görs på området. Läs mer i kulturplanen.

Intresset för kultur och hälsa

Området kultur och hälsa har vuxit fram som dels ett forskningsfält men också som kulturaktiviteter i vårdsammanhang runt om i landet. Gemensamma kulturaktiviteter kan skapa ett socialt sammanhang och bidra till mening i tillvaron och vara ett första steg för patienter att bryta isolering vid sjukskrivningar eller vid olika diagnoser. Region Uppsalas arbete med kultur och hälsa utgör inte någon behandlingsform, utan bygger på frivillighet att delta i kulturlivet för att vidga tillvaron för dem som har möjlighet.

Region Uppsala bedriver Kultur i vården. Det är arrangemang och programläggning av kulturupplevelser på sjukhus och vårdinrättningar. Arbetet fortgår under kulturplaneperioden och kan vara t.ex. spelningar av Musik i Uppland eller kultur vid avdelningar för de patienter som vårdas länge, eller kultur vid barnsjukhuet.

Även här avser Region Uppsala att stå för omvärldsbevakning inom området. Inspirationsdagar för vårdpersonal som arbetar med kultur för äldre planeras exempelvis, liksom seminarier i samverkan med andra parter om kultur och hälsa.

Arbete med folkbildning i länet

Folkbildningen är en del av det livslånga lärandet. Region Uppsala avser att verka för att statens fyra syften med folkbildningen tillgodoses även inom Uppsala län. Dessa handlar om att stärka demokratin, påverka den egna livssituationen, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturlivet.

De folkhögskoleutbildningar som finns i länet (Biskops Arnö respektive Wik med filialen Uppsala folkhögskola) ska stödjas. Folkhögskolorna fortsätter att bedriva allmän linje (som kan ge högskolebehörighet och gymansiekompetens) och särskild linje (med flera viktiga estetiska kurser).

Region Uppsala ska under perioden:

 • Etablera Uppsala folkhögskola i nya lokaler vid Ultuna i Uppsala.
 • Fördjupa och utveckla de estetiska linjerna.
 • Delta i utvecklingen av Wikområdet. 

Att arbeta med läsfrämjande

Enligt de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och utfrån vars och ens specifika förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Genom Regionbibliotek Uppsala ska läsfrämjande insatser fortsatt göras under kulturplaneperioden.

Region Uppsala ska bland annat:

 • Fortsätta arbeta med Språknätet för de minsta barnens språkutveckling.
 • Koppla läsfrämjande till ny teknik inom det digitala kompetenslyftet.
 • Utveckla läsfrämjande och uppsökande biblioteksverksamhet mot vuxna via arbetsplatser.

Civilsamhället i kulturlivet

Det civila samhällets organisationer har en betydelsefull roll för att främja en regional kulturutveckling. För att stärka dialogen, förståelsen och samverkan med civilsamhällets aktörer inom kultursamverkansmodellen, ingick Kultur och bildning år 2016 ett samarbete med Ideell kulturallians i projektet Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan (KICK). Region Uppsala avser att fortsätta pröva nya metoder för kontakterna och dialogen med civilsamhället, för att fler röster ska komma till tals i ett samverkansarbete som kan stärka länets kulturliv.

Att bevara inför framtiden genom arkiven

Region Uppsala stödjer fortsatt under perioden de båda regionala arkiven, Folkrörelsearkivet samt arkivet Företagens historia. Arkiven utgör såväl mötesplatser som platser för forskning och bevarande av handlingar. En viktig del är arkivens arbete med digitalisering. Idag är mycket av föreningar och företags handlingar digitala och det behöver finnas möjligheter att ta emot, bevara och tillgängliggöra materialet digitalt. Arkiven är även viktiga för att sprida kunskap om kulturarvet, för människors möjligheter att lära sig källkritik och för diskussioner om vår samtid mot bakgrund av den bevarade historien.

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg