Utvecklingsområde 3: Kulturplanering

Här kan du läsa om ett urval av de satsningar och prioriteringar Region Uppsala avser att göra under utvecklingsområde 3 perioden 2019-2022. Läs mer i den fullständiga kulturplanen.

Kultur och regional utveckling

Det är viktigt att utveckla besöksnäringen i länet. Region Uppsala arbetar särskilt med regional utveckling, företags- och besöksnäring. Kultur och bildning samverkar här med andra aktörer internt och externt, exempelvis kring besöksmål och kulturella och kreativa näringar.

Ett levande och dynamiskt kulturliv i länet är viktigt för människors välbefinnande likaväl som för länets attraktionskraft och utvecklingspotential. I länet finns många kulturhistoriska miljöer. Region Uppsala ska under perioden arbeta vidare med att utveckla den digitala informationsteknik som berikar upplevelsen av besök på utvalda besöksmål i länet.

Det finns två särskilt viktiga besöksmål som kan utvecklas i länet: dels Gamla Uppsala dels Vallonbruksmiljöerna. Region Uppsala ska under perioden arbeta på olika sätt för att bidra till att utveckla dessa besöksmål. Det förs en diskussion med Gamla Uppsala museum. Nya arkeologiska fynd i området kring Gamla Uppsala har givit ny värdefull kunskap om hela området i gången tid.

Konst i det offentliga rummet

Region Uppsalas offentliga konst finns över hela länet: på sjukhusen, vårdcentralerna och tandvårdsmottaganingarna, inom psykiatrin och habiliteringsverksamheten. Många gånger tar konsten plats utomhus. Offentlig konst kan bidra till inkluderande, attraktiva och långsiktigt hållbara miljöer. Region Uppsala ska under perioden arbeta med att upprätta en underhållsplan för utomhuskonsten. Som ett led i att arbeta med nya konstformer ska projektledarna för konst utveckla pedagogiken och förmedlingen genom bland annat digitala plattformar. Den offentliga konsten kan komma fler till del.

Vikten av mötesplatser, lokaler och arrangörer

Genom samverkan med Riksteatern ska Region Uppsala stödja lokalt engagemang och samarbeta med civilsamhället och länets kommuner, så att nya arrangörsföreningar kan starta i flera av länets kommuner. Region Uppsala önskar genomföra en ny kartläggning av nuläget för lokaler i länet för scenkonst. För att kunna ta emot möjligheterna till kulturupplevelser av professionell kvalitet på olika platser i länet är det nödvändigt med samverkan med föreningslivet som mottagande part, men också av lokaler som har nödvändig och modern utrustning. Runt om i länets kommuner byggs nya kulturhus och scener som fylls med aktiviteter.

Den snabba digitaliseringen

Region Uppsala arbetar med digitaliseringsfrågor på en mängd olika områden, exempelvis inom vården och även inom kulturområdet. Digitaliseringen möjliggör nya kulturella och konstnärliga processer. Region Uppsala vill bidra till att ta tillvara ny teknik och digitaliseringens möjligheter inom kulturområdet. För Gamla Uppsala och Domkyrkan har det till exempel utvecklats en app för att på plats kunna ta del av hur det såg ut på platsen i historisk tid direkt på surfplattan eller i mobiltelefonen. Region Uppsala avser att stödja såväl intern som extern kompetensutveckling så att fler ökar sin digitala kunskap och är redo att arbeta med den nya teknik som finns tillgänglig.

Regionbiblioteket under perioden

Regionbibliotek Uppsala är en främjande verksamhet vid förvaltningen Kultur och bildning/Region Uppsala som arbetar med att stärka och stödja kommunala folkbibliotek. Det kallas för biblioteksutveckling, och görs av ett antal bibliotekskonsulenter samt en litteraturkonsulent. Till regionbiblioteket hör även sjukhusbiblioteket vid Akademiska sjukhuset.

Region Uppsala avser att under perioden fortsätta stödja små barns språkutveckling genom Språknätet. De ska likaså ta del av nationella digitaliseringssatsningar, stödja kommunbiblioteken med metod- och verksamhetsutveckling för att nå tonåringar och unga vuxna och bidra till att stärka och utveckla sjukhusbiblioteket så att de når fler användare.

Kulturarv och kulturmiljöer i länet

Kulturarv är ett komplext begrepp som innefattar såväl materiella kulturprodukter i form av kulturlandskap, fornlämningar, artefakter, byggnader och miljöer liksom idéer, språk, kunskaper, berättelser, traditioner, sedvänjor, musik, dans och andra immateriella uttryck som tidigare generationer eller vi själva skapat och som vi tolkar och betraktar som en gemensam kulturell bas. Kulturarv är inte statiskt utan förändras sätndigt i tid och rum, beorende på samtidens uppfattning och kan ses som en process.

Region Uppsala avser att bidra till att den statliga kulturarvspolitik som antogs 2017 ska synliggöras i Uppsala län. Den syftar på att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla människor, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. Kulturmiljö är även den del av begreppet kulturarv.

Wiks slottsområde är en kulturmiljö som ägs och drivs av Region Uppsala. Det är dels fysiska byggnader men också kulturlandskap och en park som vårdas av Upplandsstiftelsen. Strävan är att utveckla slottverksamheten och området så att det blir tillgängligt för fler invånare.

Region Uppsala avser att stärka kommunerna i deras kulturarvsarbete under kulturplaneperioden. Diskussioner förs om hur en modell för detta skulle kunna se ut framöver.

Länsmuseet i Uppsala län

Det är Stiftelsen Upplandsmuseet som är länet skulturhistoriska museum. Museet bedriver även forskning. Region Uppsala avser att fortsätta stödja verksamheten, men för också diskussioner om hur museet skulle kunna utvecklas framöver genom verksamhet vid Gamla Uppsala.

Museet fortsätter under perioden digitaliseringen av museets samlingar, skapar en ny insamlings- och gallringsplan för samlingarna som tar hänsyn till direktiven i den ny Museilagen. Museet vill även utveckla arbetet med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald när det gäller den egna forskningen, samlandet och utåtriktade verksamhet. Det pedagogiska arbetet för och med barn och unga ska utvecklas mer under perioden.

Hemslöjdens utveckling

Vid Upplandsmuseet finns hemslöjdskonsulenterna, som ska skapa fler mötesplatser runt om i länet för slöjdverksamheten. De satsar på barn och unga, nyanlända och personer med funktionsvariationer, som kan ta del av prova-på-tillfällen. Viktigt för slöjdare är utvecklandet av de kulturella och kreativa näringarna, så att det finns en kanal för slöjdföretagarna.

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg