Gestaltad livsmiljö – en seminarieserie

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Varför är formandet av livsmiljö viktigt?

Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Det tillhandahåller verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället.

Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område. Med detta som grund är det människan och människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas. Området är också viktigt för att stärka demokratin och för att möta samhällets utmaningar. Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden.

För att ta tillvara på potentialen i arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö som verktyg i samhällsbygget krävs förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och se till helheten.

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst