Regionkontoret

Regionkontorets uppdrag är att styra, leda samt utveckla och samordna Region Uppsalas verksamhet för att nå de politiska målen. Regionkontoret styrs och leds av regiondirektören.

Regionkontoret och politiken

Regionkontoret arbetar som ett ledningskontor på uppdrag av regionstyrelsen men även på uppdrag av sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden samt varuförsörjningsnämnden. Regionkontoret stödjer den politiska ledningen så att den politiska inriktningen får genomslag. Regionkontoret bidrar med förvaltningsstöd till dessa styrelser och nämnder.

I stödet ingår bland annat att hjälpa till med:

  • Råd och kompetens inom olika sakområden.
  • Ta fram beslutsunderlag och bereda ärenden inför politiska beslut.
  • Genomföra politiskt fattade beslut.
  • Följa upp samt återkoppla resultat och effekter av politiska beslut.

Regionkontoret och övriga förvaltningar

Regionkontoret har olika roller i förhållande till övriga förvaltningar och deras verksamheter. Regionkontoret har dels en styrande roll – utifrån regiongemensamma politiska frågor och avdelningarnas verksamhetsområden – dels en samordnande och stödjande roll. Regionkontoret ansvarar även för samordning med externa aktörer och företräder Region Uppsala i externa kontakter, såväl inom som utanför länet.

Regionkontorets grunduppdrag

Regionkontorets uppdrag är att styra, leda samt utveckla och samordna Region Uppsalas verksamhet för att nå de politiska målen som beslutats av regionfullmäktige, regionstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder. Uppdraget genomförs i dialog och samarbete med övriga förvaltningar, bolag och externa samarbetsparter.

Regionkontoret styrs och leds av regiondirektören. Regiondirektören är även Region Uppsalas ledande tjänsteperson och är chef över förvaltningsdirektörerna. 

Mer information om oss

Kontakt

Regionkontoret

Storgatan 27, Uppsala