Cykelforum 2020

Eftersom restriktioner kring att samla människor kvarstår genomförde vi årets Cykelforum som webbinarium. Du kan ta del av det i form av en inspelning.

Vi genomförde årets cykelforum som en webbsändning. Ta del av en sammanfattning av programpunkterna och presentationen. Du kan även lyssna på en inspening av webbsöndningen via länk nedan.

Välkommen

Helena Klange, presschef

Moderator går igenom praktiska detaljer och välkomnar deltagare att ställa frågor via chatten.

Inledningstal

Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Att cykla är ett viktigt komplement till kollektivtrafiken. Därmed är det också viktigt att vi har ett väl utbyggt cykelnät så att fler väljer cykel, något som vi jobbar kontinuerligt med.

Den ökade andelen elcyklar gör det möjligt att cykla längre sträckor än tidigare, vilket i sin tur gör att vi får omvärdera våra beräkningar för hur långt man cyklar. Cykel är också viktig för vår besöksnäring och här finns en stor potential. Även för Region Uppsalas arbete med hälso- och sjukvård är cykling viktig, eftersom det gör att vi må bättre och inte behöver belasta sjukvården i lika stor utsträckning.

Inspiration till hur Uppsala län kan bli en bättre cykelregion

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg

Tre projekt får tjäna exempel på det vi gör för att bli en bättre cykelregion:

I Morgongåvaprojektet samarbetar vi tillsammans med näringsliv, kommun och intressenter i länet för att öka de hållbara resorna och godstransporterna.

I Norrskedika i Östhammars kommun ordnade vi en vandring genom orten tillsammans med utvecklingsgruppen, näringslivsrepresentanter, idrottsföreningen och Östhammars kommun för att se hur vi kunde öka trygghet och framkomlighet.

I trafiklekparken i Uppsala kan barnen lära sig trafikregler. Här finns vägar, hus i mindre skala, lekfordon, trafikljus och övergångsställen.

Vi behöver kunskap från andra för att utvecklas; nätverkande och kunskapsutbyte är så viktigt. Därför är vi medlemmar i Svenska cykelstäder, ett nätverk för både för politiker och tjänstepersoner. Det är en förening som består av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

Cykelbokslut för Uppsala län 2019

Nicole Carpman

Cykelbokslutet är en uppföljning av den regionala cykelstrategin som redogör för hur strategins mål uppfylls. Det första målet är cykeltrafikens andel av färdmedel och den visar en positiv utveckling. Mål nummer två var att öka andelen kombinationsresor fram till 2030 och de senaste fem åren är trenden uppåtgående.

Det tredje målet handlar om trafiksäkerhet. Antal skadade i trafiken sjönk i länet under 2019 jämfört med tidigare år. Fem personer omkom eller blev allvarligt skadade, de allvarligt skadade var antingen barn eller personer i åldern 60+. Cirka en tredjedel är olyckor mellan cykel och bil.

Målet med cykelinfrastruktur är att skapa sammanhängande regionala stråk, vilket saknas i dagsläget.

Förra året såldes 706 cykelbiljetter på UL. Cykel får tas med på sammanlagt 87 procent av UL:s 221 linjer. Att tryggt och säkert kunna parkera sin cykel vid bytespunkter är viktigt för att cyklingen ska öka. (karta över parkeringar finns i presentationen nedan). Antal anmälda cykelstölder ökade ganska markant under 2019 i alla kommuner utom i Heby.

Investeringar i cykelåtgärder längs statlig väg genom länsplan visas i tabeller och kartor i presentationen.

De områden vi följt upp på kommunal nivå är bland annat mål om ökad cykling, satsningar på cykelinfrastruktur och cykelparkering, drift, beläggning och underhåll, för att undvika olyckor, service till cyklister och satsningar på trafiksäkerhet.

Region Uppsalas arbete med cykelfrågor

Catrin Alvinder, samhällsplanerare

Genomförandeplan för cykelstrategin omfattar 27 aktiviteter som sträcker sig fram till 2022 och som hjälper oss att nå målen. Hittills har vi haft Cykelbokslut, Cykelforum och nytt för i år är utdelning av Årets cykelprestation.

Vi håller på att starta en cykelplattform, som blir en digital till att börja med. Vi har inventerat antalet cykelställ vid tågstationer och sammanställt resultatet i en rapport. Vi håller på att ta fram en handbok för hur tar man bort övergivna cyklar på rätt sätt. Vi tar även fram en plan för hur vi ska placera ut våra cykelbarometrar, för att kunna mäta cyklandet.

Potentialstudie för cykling

Russell Cannon, mobilitetsstrateg

Vi har en positiv utveckling av cyklandet i Uppsala län som nu utgör 14 procent av andelen färdmedel. Men här finns en tydlig potential eftersom ungefär hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, vilket motsvarar mindre än 20 minuter på cykeln.

Potentialstudien vill få fram hur många som har cykelavstånd till jobbet, var de bor och vilka vägar de åker. Studien ska användas som ett visuellt planeringsverktyg och som ytterligare bevis för att informera om policy och målsättning. Det blir också en hjälp att prioritera investeringsbeslut i infrastruktur. Vi ska snart börja med analysen och räknar med att bli klara i maj 2021.

Cykelturism – vad händer inom området?

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg

Region Uppsala vill förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism i Uppsala län. Det är ett samarbete mellan olika förvaltningar och vi har sammanställt en rapport som innehåller en kartläggning där vi analyserat var besöksmål är belägna, befintliga leder, hur trafiksäkerheten är längs befintliga leder med mera.psala.se

Vi har sju regionala cykelleder, med varierande standard och trafiksäkerhet (karta finns i presentationen nedan). Vi har tagit fram en visionsbild med förslag på leder och de viktigaste noderna, där kopplingen mellan Uppsala och Stockholm är den viktigaste både för arbetspendling och för turism.

Vi planerar långsiktigt, fram till 2027. Nyckeln till framgång är samverkan med Upplandsstiftelsen och kommunerna i länet där vi ska fördela rollerna oss emellan. Det finns många fina vägar att cykla på nu, men vi behöver åtgärda de felande länkarna (kartor över gång- och cykelvägar finns i presentationen nedan).

Vinnare av årets cykelprestation

Priset gick till Uppsala cykelförening med motiveringen: ”Uppsala cykelförening bidrar genom sitt arbete konkret till att bredda användningen av cykel som transportmedel genom att driva en pool av lastcyklar och cykelkärror. En praktisk insats som genom att kombinera cykel med delningsekonomi bidrar till ett mer hållbart Uppsala län.”

Se webbinariet i efterhand

Länk till webbsändning (inspelat)

Presentation av föredragen

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg