Cykelforum 2021

Vi visar vi upp det samlade arbetet som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är att sprida kunskap inom infrastruktur, beteendepåverkan och innovation kopplat till hur cyklingen utvecklas. Du som missade Cykelforum kan ta del av en sammanfattning.

Varje år anordnar vi Cykelforum, med tanken att en av länets kommuner ska vara värd.  2019 var vi i Gimo, Östhammars kommun I år arrangerade vi precis som 2020 en digital konferens.

Sammanfattning av föredragen

Inledning

Jenny Lundström, vice ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. 

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden är initiativtagare till Cykelforum och även till Årets cykelprestation. Cyklande har ökat nationellt sett under pandemin, men inte i vårt län. Så nu behöver vi agera för att skapa en infrastruktur som kan främja det hållbara resandet. Ett exempel att inspireras av är att drygt 11 kilometer så kallade popupcykelvägar har introducerats över världen, vilket ökat cyklande och medverkar till stora folkhälsovinster.

Cykelbokslut 2020

Föreläsare: Annika Kieri, utvecklingsstrateg, Region Uppsala

Vi följer upp hur cyklingen i länet utvecklas med hjälp av Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik, Transportstyrelsens olycksdatabas Strada och genom en enkät till länets kommuner. Cykelbokslutet är en uppföljning av den regionala cykelstrategin som fastställdes i december 2017. Strategin innehåller målområden, strategier och insatsområden samt indikatorer för att mäta utvecklingen.

Tre mål är uppsatta att nå till år 2030: 1 Andelen cykeltrafik ska ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016. 2: Andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik skaha fördubblats jämfört med 2016. 3: Antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ska halveras jämfört med 2017.

Cykelstyret – Håbo kommuns nya cykelstrategi

Föreläsare: Simon Lange, trafikingenjör och trafikplanerare, Håbo kommun.

Kommunens cykelplan är uppdelad i en strategisk del, riktlinjer och en åtgärdslista. Den strategiska delen riktar sig till tjänstepersoner, politiker och invånare. Kommunen satsar på cykel för att det är klimatsmart, jämlikt och för att vi ser ekonomiska vinningar. Vi vill att cykling ska vara det självklara valet och för att nå dit behövs satsningar inom infrastruktur så väl som beteendepåverkan och att vi satsar på drift och underhåll.

Kommunen satsar på cykelplanering utifrån från ledorden: säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet samt genom att cykel inkluderas i ett tidigt skede av översikts- och detaljplanering.

Vi planerar för insatser så som cykelgarage och laddningsplatser för elcyklar men jobbar också med mjuka åtgärder (mobility management) för att höja medvetandet om cykelns fördelar.

Drift och underhåll är förutsättning för cykling under alla årstider, för att förebygga olyckor och för att vägens standard ska hålla längre.

Läs mer på Håbo kommuns webbplats.

Cykelturism. Utveckling av en regional cykelled i Enköping och Håbo

Föreläsare: Annika Kieri, utvecklingsstrateg, Region Uppsala

Region Uppsala vill förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och för besöksnäring i samverkan med länets kommuner. I ett första led genomför vi ett gemensamt projekt med Enköpings och Håbo kommuner och Upplandsstiftelsen. Målet är att få till en lärandeprocess, hitta samverkansformer och att skapa en regional cykelled. En förhoppning är att den som cyklar på semestern också börjar cykla till jobbet.

Vi startade under våren och har redan kommit fram till förslag på cykelled med sevärdheter, vi har gjort en trafiksäkerhetsklassificering enligt Trafikverkets kriterier, som bland annat tittar på vägens hastighetsbegränsning och hur mycket ”grönt” det är. Vi har provcyklat och lyssnat på erfarenheter av andras cykelledsprojekt.

När vi har ett förslag på cykelväg ska vi involvera besöksnäringen för att se vad som kan finnas av intresse i närheten. Vi arbetar samtidigt med en överenskommelse för parternas ansvar.

Potentialstudie för cykling

Föreläsare: Björn Schulte-Herbrüggen, filosofie doktor och utredare, Region Uppsala

Studien slutfördes till sommaren 2021 och handlar om en analys av hur många personer som skulle kunna använda cykeln för arbets- och skolpendling på befintliga vägar som anses säkra för cykling. Resultatet utgör ett faktabaserat kunskaps- och beslutsunderlag.

Analysen sker i två steg. Först genomförs en klassificering av alla vägar gällande deras cykelbarhet. Utifrån det sorterar man bort alla vägar som inte är cykelbara, exempelvis motorvägar. Resultatet blir en karta över cykelbara vägar i länet. Som steg 2 används en ruttvalsmodell för att hitta den kortaste vägen mellan exempelvis bostad och arbete/skola för alla sysselsatta och elever i länet. Cykelpotential finns där en person kan ta sig till jobb inom 45 minuter (30 minuter för elever) längs cykelbara vägar.

Resultatet visar de viktigaste vägarna för cykelpendling i stigande ordning och utifrån det är det möjligt att prioritera åtgärder.

Totalt har 57 procent av länets sysselsatta som jobbar inom länet möjlighet att cykla till jobbet inom 45 minuter. Om alla vägar var cykelanpassade skulle potentialen öka till 66 procent. Redovisning av resultaten visar också kommuner med hög och låg cykelpotential, samt skillnaden i cykelpotential mellan kvinnor och män respektive olika inkomstgrupper.

Utvecklingsmöjligheter för analysen finns genom att höja kvaliteten på dataunderlaget (NVDB), se över metoden för vägkategorisering och överföring av verktyget till ”opensource”-produkter. Förankring och vidareutveckling av verktyget är beroende av samarbete med kommuner och regioner.

Hela potentialstudien finns på regionuppsala.se/cykel

Cykelvänlig arbetsplats, Uppsala kommun

Föreläsare: Emma Henning, trafikplanerare statsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

Uppsala har som mål att bli fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050 och då är cykelvänlig arbetsplats en viktig del. Arbetsplatserna vinner på att vara med genom att visa att de bryr sig om medarbetarnas hälsa, det är bra för deras varumärke och för ekonomin genom att sjukfrånvaron minskar.

Det startade genom Uppsalas klimatprotokoll med en fokusgrupp för hållbart resande som bland annat gjorde en resvaneundersökning. Vi tog fram kriterier i fem nivåer för en cykelvänlig arbetsplats, varav de två första är grundförutsättningar.

Drygt 90 arbetsplatser deltar på olika sätt utifrån sina förutsättningar och det har lett till en mängd cykelrelaterade aktiviteter där arbetsplatserna utmanar och stöttar varandra.

Kommunens roll är att stötta, hjälpa till med stöd och råd, vi kan ha uppstartsmöte om arbetsgivaren vill, vi gör resvaneundersökningar och arrangerar tävlingar. Vi kan även låna ut elcyklar och diplomerar en gång om året bästa arbetsplats.

Vinnare av årets cykelprestation: Björn Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala

Med motiveringen: "Björn Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala har uppmärksammat cykeln och dess förutsättningar i Uppsala. Björn är en riktig eldsjäl som var med och återuppväckte Uppsalakretsen 2012 och tagit initiativ i linje med cykelstrategins mål. Cykelfrämjandet i Uppsala har sedan dess varit en aktiv del av dialogen i exempelvis kommunens cykelråd.

Ett av Björns initiativ är kurser för att lära vuxna cykla och sedan starten har cirka 200 personer deltagit, framför allt vuxna invandrarkvinnor."

Presentationer

I pdf:en finns samtliga föreläsares presentationer.

Kontakt

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg