Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033

Välkommen att lämna synpunkter på den nya länsplanen. Planen beskriver mål, nuläge och förutsättningar för planering av infrastrukturinvesteringar samt brister och behov i transportsystemet i Uppsala län. Den innehåller också tre alternativa planinriktningar med fokus på tätorter, regional utveckling respektive stråk.

Du kan tycka till om innehållet i länsplanen: Fyll i formuläret nedan. OBS! Du som utgör en remissinstans behöver skicka in mer utförligt svar, se text under formuläret.

Var med och tyck till!

Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala län.

Länsplanen innehåller tre alternativa planinriktningar med tillhörande åtgärdsplaner:

A. Tätorter och dess omland

B. Regional utveckling med nytta för samhälle, näringsliv och arbetsmarknad

C. Stråk och deras omland

En hållbarhetsbedömning har genomförts för de tre inriktningarna och den redovisar i vilken omfattning åtgärderna som föreslås bidrar till att uppfylla målen, som till exempel de transportpolitiska målen, nationella miljökvalitetsmålen och mål för jämlikhet och jämställdhet.

Efter remissperioden tas ett slutligt förslag fram. Beslut tas i regionfullmäktige i april 2022.

Läs igenom förslaget som nu är på remiss och lämna dina synpunkter här om du vill. Förlaget finns längre ner på sidan. Lämna synpunkter på länsplanen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att registrera dina synpunkter. Uppgifterna sparas tills tiden för remissarbetet gått ut. Ansvarig nämnd är trafik-och samhällsutvecklingsnämnden. Kontakt genom registrator.ktf@regionuppsala.se

Lämna dina synpunkter på länsplanen

Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 för Uppsala län. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 20 september att sända förslaget på remiss. Tillsammans med remissen går också den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen ut på samråd.

Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala län. Länsplanen innehåller också förslag på åtgärdsplaner där för Uppsala län tillgängliga medel fördelas för att åtgärda brister och behov. Remissversionen av länsplanen beskriver tre olika planinriktningar med tillhörande åtgärdsplaner:

A. Tätorter och dess omland

B. Regional utveckling med nytta för samhälle, näringsliv och arbetsmarknad

C. Stråk och deras omland

För de tre olika principiella planinriktningarna har det gjorts en hållbarhetsbedömning. Den finns som en bilaga till länsplanen och inkluderar en miljökonsekvensbedömning (MKB), i enlighet med krav i Miljöbalken 6 kap. Hållbarhetsbedömningen är en bedömning av i hur stor omfattning de föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla mål med avseende på olika perspektiv, som till exempel de transportpolitiska målen, nationella miljökvalitetsmålen och mål för jämlikhet och jämställdhet. Hållbarhetsbedömningen ger en bild av hur de olika planinriktningarna uppfyller målen på lite olika sätt.

Region Uppsala önskar synpunkter på länsplaneförslaget och miljökonsekvensbedömningen senast den 21 december 2021. Vänligen ange diarienummer och Länsplan 2022–2033 Uppsala län som rubrik. Till svaret måste bifogas word-fil med text som går att bearbeta. Yttrandet skickas till: registrator.ktf@regionuppsala.se

Frågeställningar att utgå ifrån

Som stöd för utformningen av svaret kan följande frågeställningar användas som utgångspunkt:

  1. Anser remissinstansen att planens mål och inriktning är relevanta utifrån ert perspektiv respektive ur ett regionalt perspektiv? Beskriv gärna om något saknas eller om något bör strykas.
  2. Anser remissinstansen att beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala län är relevanta utifrån ert perspektiv respektive ur ett regionalt perspektiv? Beskriv gärna om något saknas eller om något bör strykas.
  3. Vilken av de tre planeringsinriktningarna anser ni ger de bästa förutsättningarna för en hållbar regional utveckling i Uppsala län?
  4. Vilka aspekter i hållbarhetsbedömningen anser ni att det är särskilt viktigt att prioritera i det fortsatta arbetet?
  5. I de tre planinriktningarna listas ett antal objekt. Då den ekonomiska ramen är begränsad kommer inte samtliga identifierade brister att kunna åtgärdas under den kommande 12-årsperioden. Anser ni att remissförslagen har fångat upp de viktigaste bristerna eller är det något ni saknar? Möter de föreslagna objekten upp mot de föreslagna målsättningarna?
  6. Har ni ytterligare inspel om länsplanen och hur vi tillsammans kan utveckla infrastruktursatsningarna i Uppsala län?

Remisskonferens

Den 19 oktober arrangerade Region Uppsala en digital remisskonferens. Du kan ta del av presentationerna som visades under konferensen.

Trafikverkets webbplats

På Trafikverkets webbplats finns mera information om arbetet med länsplan.

Kontakt

Dennis Solid

Enhetschef för infrastruktur