Fyra spår för Sverige

I en aktuell rapport pekar Sweco på en rad problem för Mälardalsregionen och hela Sverige om investeringen i fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm inte blir av, så som avtalats till år 2034.

Ta del av rapporten "Fyra spår för Sverige" (pdf)

I rapporten framhålls behovet av ökad kapacitet för hållbara transporter både för resande och gods i den växande Uppsala-Stockholmsregionen. Rapporten är ett svar på Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2022-2033, där den avtalade satsningen på fyrspår endast finansieras till 18 procent.

Den ursprungliga rapporten togs fram 2017 för att analysera förutsättningarna för att anlägga ytterligare två järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala, och nya stationer i Bergsbrunna och Alsike. Rapporten låg till grund för det avtal om fyra spår som undertecknades av staten, Region Uppsala, Uppsala kommun och Knivsta kommun 2018. Statens löfte var att detta skulle genomföras till 2034.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022-33 täcks kostnaden endast till 18 procent, trots att den ekonomiska ramen för planen utökats med 176 miljarder jämfört med nu gällande plan. 

Läs Region Uppsalas remissyttrande på Nationell plan (pdf)

Debattartikel: Staten måste hålla tecknade avtal

 För varje år som utbyggnaden av fyra spår mellan Stockholm och Uppsala skjuts upp går samhället miste om 400 miljoner kronor. Framför allt genom längre restider, men också genom att företag inte kan utvecklas när det är svårt att rekrytera rätt personal. Företrädare för Region Uppsala, Region Stockholm och STUNS skriver en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle (2022-05-05).

 

Kontakt

Tobias Arvidsson

Regional utvecklingsdirektör