Stadsbusstrafik i Enköping

Målet är att när nya linjenätet är infört ska antalet resor med kollektivtrafik i Enköpings stad kraftigt öka. Samtidigt ska de antal invånare som går och cyklar vara i princip oförändrat.

Resecentrum i Enköping.

Busstrafiken i Enköpings stad är idag begränsad och svår att kommunicera. Andelen resenärer är lågt jämfört med motsvarande städer i landet. Genom att omarbeta linjenätet med flera förbättringar och en tydligare profil förväntas det bli mer attraktivt att använda kollektivtrafiken.

Arbetets gång

Under ett möte i mars 2016 mellan Enköpings kommun och dåvarande Landstinget i Uppsala län beslutades göra en översyn av kollektivtrafiken med fokus på Enköpings stad.

Det skulle tydliggöras hur busstrafiken i Enköping bör utvecklas mot de mål som finns i regionala och kommunala planer. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan Region Uppsala och Enköpings kommun. År 2022 ska det nya linjenätet lanseras.

Åsikter och synpunkter

Under 2018 arbetades principer för planeringen fram. Utifrån dem har ett nytt linjenät och de förändringar i infrastrukturen det innebär arbetats fram och beslutats. Samverkan har genomförts med relevanta intresseorganisationer, som organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Två medborgardialoger och tre samråd har genomförts. Hösten 2019 kunde alla som ville lämna synpunkter genom webbplatsen UL.se.

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samverkanswebben.

Samverkanswebben

Handlingar

Här kan du ta del av de handlingar som rör stadsbusstrafiken i Enköpings stad.

Barnkonsekvensanalys.pdf

Nytt linjenät i Enköpings stad.pdf

Planeringsprinciper Enköping.pdf

Social konsekvensanalys Enköping.PDF

Kontakt

Emma Hammarbäck

Kollektivtrafikstrateg