Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala arbetar stödjande och främjande för folkbiblioteken i länet. Vi anordnar fortbildningstillfällen, samordnar nätverk och projekt, arbetar med omvärldsbevakning och ger konsultativt stöd till biblioteksmedarbetare och chefer. Verksamheten ingår i den större enheten Kulturutveckling, som även arbetar för att främja film, konst, dans, teater och litteratur i Uppsala län.

För dig som arbetar i regionens folkbibliotek och andra samverkansparter

Gå till samverkanswebben för biblioteksutveckling där du hittar kalendarium, nyhetsbrev, omvärldsbevakning och information om aktuell fortbildning, projekt och aktiviteter.

Regional biblioteksverksamhet

Enligt bibliotekslagen har den regionala biblioteksverksamheten i uppdrag att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.

Det betyder att vi till exempel gör det här:

  • Anordnar länsgemensamma fortbildningstillfällen.
  • Stödjer utvecklingsarbete hos enskilda bibliotek.
  • Samordnar nätverk och projekt.
  • Testar och utvecklar verksamhetsutvecklande metoder.
  • Omvärldsbevakar.

Utgångspunkten för det vi gör är samverkan med folkbiblioteken men även med andra aktörer.

Verksamheten bekostas av regionen och staten. Region Uppsala är huvudman.

Kontakt

Charlotte Åstrand

Regionbibliotekarie