Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala arbetar stödjande och främjande när det gäller folkbiblioteken i länet. Vi anordnar fortbildningstillfällen, samordnar nätverk och projekt, arbetar med omvärldsbevakning och ger konsultativt stöd till biblioteksmedarbetare och -chefer. Verksamheten ingår i den större enheten Kulturutveckling, som även arbetar för att främja film, dans, konst, dans, teater och litteratur i Uppsala län.

För dig som är yrkesverksam, för folkbiblioteken och andra samverkansparter; gå till Region Uppsalas Samverkanswebb.

Vi främjar folkbibliotekens utveckling

Enligt bibliotekslagen har den regionala biblioteksverksamheten i uppdrag att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.

Konkret så kan det exempelvis handla om att:

· Anordna länsgemensamma fortbildningstillfällen

· Stödja utvecklingsarbete hos det enskilda biblioteket

· Samordna nätverk och projekt

· Testa och utveckla verksamhetsutvecklande metoder

· Omvärldsbevaka

Samverkan, främst med folkbiblioteken men även med andra aktörer, är utgångspunkten för arbetet.

Verksamheten bekostas av regionen och staten. Region Uppsala är huvudman.

Johannes Ehnsmyr

Tf Enhetschef