Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala arbetar stödjande och främjande när det gäller folkbiblioteken i länet. Vi anordnar fortbildningstillfällen, samordnar nätverk och projekt, arbetar med omvärldsbevakning och ger konsultativt stöd till biblioteksmedarbetare och -chefer. Verksamheten ingår i den större enheten Kulturutveckling, som även arbetar för att främja film, konst, dans, teater och litteratur i Uppsala län.

För dig som arbetar i regionens folkbibliotek och andra samverkansparter

Gå till vår samverkanswebb för mer information.

Enligt bibliotekslagen har den regionala biblioteksverksamheten i uppdrag att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.

Konkret så kan det exempelvis handla om att:

  • Anordna länsgemensamma fortbildningstillfällen.
  • Stödja utvecklingsarbete hos det enskilda biblioteket.
  • Samordna nätverk och projekt.
  • Testa och utveckla verksamhetsutvecklande metoder.
  • Omvärldsbevaka.

Samverkan, främst med folkbiblioteken men även med andra aktörer, är utgångspunkten för arbetet.

Verksamheten bekostas av regionen och staten. Region Uppsala är huvudman.

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef kulturutveckling

E-post: charlotte.astrand@regionuppsala.se
Telefon: 018-611  66 36
Mobiltetefon: 0706-38 68 06