Avslutade konstprojekt

Almunge vårdcentral, Almunge 

2019 invigde Region Uppsala en ny vårdcentral i Almunge. Den konstnärliga gestaltningen skulle vara välkomnande och trygghetsingivande. Valet föll på Linda Pedersens ömsinta skulptur Sötebjörn, som vi köpte in och placerade utanför vårdcentralens entré.  

Om projektet 

Almunges nya vårdcentral ersatte tidigare mottagningar i Länna och Knutby. Vårdcentralen är uppförd i en äldre del av Almunge, som är del av  en värdefull kulturmiljö. Den nya byggnaden är utformad med hänsyn till den omgivande kyrkomiljön och de lokala byggnadstraditionerna.  

Om konstverket

Projektgruppen köpte in ett färdigt verk av Linda Pedersen, en skulptur i cellplast, spackel och akryl med titeln Sötebjörn. Sötebjörn är en återkommande karaktär i Pedersens bildvärld, och känslor som rädsla, trygghet, sorg och kärlek har varit källor till björnens många uttryck. Gruppen fastande för skulpturens ömsinta drag, men materialet var inte lämpat för offentlig miljö. Därför är verket gjutet i brons och är anpassat för placering utomhus. Idag står Sötebjörn utanför vårdcentralens huvudentré. 

Bild: Sötebjörn utanför Almunge vårdcentrals huvudentré, Almunge 

Tierps ambulans- och brandstation, Tierp 

2019 invigdes en ny räddningsstation för ambulans och brandförsvar i Tierp. Uppdraget att konstnärligt gestalta de nya lokalerna tilldelades konstnären David Molander. Projektet resulterade i två storskaliga fotocollage, skapade i nära dialog med verksamhetens personal. 

Om projektet 

Sedan våren 2019 finns det en ny ambulans- och brandstation i Tierp. Stationen ligger nära E4:an för att möjliggöra snabbare uttryckningar runt om i kommunen. Uppdraget att konstnärligt gestalta räddningsstationen tilldelades David Molander. 

Om konstverket

Konsten finns i stationens besöksentré och den intilliggande hisshallen, de lokaler där flest personer vistas. 
Molander arbetade i nära dialog med verksamhetens personal. Resultatet blev två storskaliga fotocollage som hör samman både visuellt och innehållsmässigt. Collagen består av bilder från såväl personalfester som övningssessioner, i ett av verken skapar faktiska brandslangar rytm och ram. Verken hänger nära varandra och går att se parallellt. Tillsammans berättar de om Tierp, om verksamheternas gemensamma historia, den gamla stationsbyggnaden och uppförandet av den nya.  

Bild: David Molanders verk i besöksentré och hisshall på Tierps ambulans- och brandstation, Tierp

Kulvert, Akademiska sjukhusområdet, Uppsala

Akademiska sjukhuset genomgår en stor om- och tillbyggnadsprocess. 2017 invigde Region Uppsala en ny kulvert som binder samman Akademiska sjukhuset med Uppsala Science Park. Uppdraget att gestalta kulverten gick till konstnärerna Ossian Eckerman, Daniel Diaz och Arvid Wretman. Tillsammans skapade de 600 meter konst.  

Om projektet  

Akademiska sjukhusets kulvertsystem är flera kilometer långt. Där transporterar personalen livsviktiga preparat som gods, tvätt och sopor för att sjukhuset ska fungera i vardagen. Kulvertsystemet är sjukhusets blodomlopp under marken. I och med det omfattande utbyggnads-, upprustnings- och nybyggnadsprojekt som Akademiska sjukhuset genomgår, behövde även kulverten en förändring. Ossian Eckerman, Daniel Diaz och Arvid Wretman fick det konstnärliga gestaltningsuppdraget. 

Om konstverket

Konstnärerna ville skapa en helhetsupplevelse, som också gjorde det enklare att orientera sig i systemet. De målade verket Akademisk underjord direkt på kulvertens väggarFonder i bland annat hallonrött, mintgrönt och solgult fick bära motiv inspirerade av sjukhusets verksamhet.  

Genomgående i verket finns färgövergångar som binder samman helheten och ligger som en fond av skiftande karaktär. Konstnärerna har valt att se kulverten som själva blodomloppet i den större länkande organism som sjukhuset utgör. Läkandet finns representerat som den gröna växtkraften och som ett rotsystem som sprängt sig ner i underjorden och bidrar till allehanda medicinska underverk.

Bild: Akademisk underjord på Akademiska sjukhusets C-område, mellan Yttre sjukhusvägen och Gluntenområdet, Uppsala 

Invigning av utställningen Trippel Saltomotal.

Se film här!

Film om Akademiska underjord.

Se film här!

Kontakt

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten