Regional utveckling

Region Uppsala ska vara attraktiv för dig att bo och leva i. Därför arbetar vi tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och myndigheter för att regionen ska vara nyskapande, växande och öppen för alla. Vi driver även på utvecklingen av länets infrastruktur i form av bredband, vägar och järnvägar.

Vi jobbar inom många områden för att vår region ska vara nyskapande, växande och en region för alla.

Folkhälsa

Det strategiska folkhälsoarbetet ska stödja kommuner och Region Uppsala att nå folkhälsopolitikens mål om god hälsa på lika villkor. Det ska också stärka kopplingen mellan god hälsa och regional utveckling, till exempel genom att ge kunskapsstöd och fungera som bollplank, mötesplats och omvärldsbevakare.

Näringsliv

I länet finns flera världsledande företag och branscher, bland annat inom "life science", miljö och energi och kunskapsintensiv tillverkning. Växande befolkning och ökade löner skapar underlag för många nya tjänster, handel och service.

Infrastruktur

Vi gör investeringar i cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet. I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet, inklusive cykelvägar, men det kan även innefatta åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller luftfart.

Kompetensförsörjning

Tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd hör ihop. Därför är kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv viktiga frågor regionalt. Vi har ett statligt uppdrag att analysera privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt och föra dialog med berörda aktörer.

För dig som samverkar med oss inom regional utveckling.

Samverkanswebben