Regional utveckling

Uppsala län ska kunna erbjuda ett gott liv i en hållbar och nyskapande kunskapsregion. För att nå dit krävs kunskap och arbete för en regional hållbar utveckling. Det sker genom våra verksamheter och i samverkan mellan länets offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle.  

Regional utvecklingsstrategi

Region Uppsala har fått uppdrag av staten att ta ansvar för den regionala utvecklingen. Därför ska vi bland annat utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra den. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) arbetas fram i samverkan mellan aktörer i länet och innehåller långsiktiga mål och prioriteringar.

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin

Samordning och drivkraft

Vi samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets aktörer. I Uppsala län finns en samverkansstruktur där vi samlas tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Dialog och samverkan med näringsliv, universitet och civilsamhälle är också en viktig del som ska fortsatt utvecklas.

Inom region Uppsala arbetar vi även med att bevaka och informera om EU:s program och frågor som har strategisk betydelse för länets utveckling. Vi arbetar för stärkt samverkan kring kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad.

Vi stödjer också aktörer och strukturer för näringslivsutveckling och innovation. Vi har uppdraget att planera och prioritera investeringar i vägtransportsystemet och för att koordinera utvecklingen av den digitala infrastrukturen. Vi jobbar även med kunskap och samverkan för en god och jämlik hälsa.

Hållbarhet och Agenda 2030

Hållbarhet ska vara en integrerad del i länets regionala utvecklingsarbete, i allt från grundläggande analyser till insatser och uppföljning. Agenda 2030 är en deklaration från världens länder att de gemensamt är fast beslutna att ta de djärva och omdanande steg som omgående krävs för att föra in världen på en hållbar och motståndskraftig väg.

Agendan har godkänts av alla länder och gäller för alla. Agendans universella mål och delmål omfattar hela världen – utvecklade länder och utvecklingsländer i lika grad. De är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den miljömässiga, sociala och ekonomiska.

Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling fungerar som ram och definition för länets och Region Uppsalas arbete för en omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

För dig som samverkar med oss inom regional utveckling.

Samverkanswebben