Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

EU påverkar och stöttar

Alla invånare och verksamheter i Uppsala län påverkas av globala trender och händelser i omvärlden. Företag och regioner kan vinna konkurrenskraft även internationellt genom att dra nytta av sina lokala resurser.

Det är viktigt för Uppsala län att bevaka EU:s arbete. EU påverkar länet och regionerna på två tydliga sätt: sina programerbjudanden med tillgängliga finansieringskanaler och sitt policyarbete som skapar lagar och rekommendationer.

Programerbjudanden

EU:s programarbete erbjuder en mängd fonder och program. Regioner, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om utvecklingsmedel. Fonderna kan delas in i två sorter:

Struktur- och investeringsfonder

Fonderna är geografiskt begränsade och omfattar socialfonden, jordbruksfonden, havs- och fiskerifonden samt regionalfonden. Regionalfonden omfattar tre territoriella samarbetsprogram: Central baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe.

Fonderna ska genomföra EU:s sammanhållningspolitik och ska bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Fonderna ska också minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor.

Sektorsprogram

Dessa program omfattar hela Europa och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Programmen öppnar för arbete inom specifika områden som forskning, miljöomställning, kultur eller ungdomsrörlighet i samarbete med partner från hela EU.

Sektorsprogrammen styrs mot initiativ inom specifika EU-politikområden som forskning och innovation, utbildning eller digitalisering

EU bedriver sin verksamhet inom sjuåriga programperioder. Aktuella perioder nu löper 2014–2020 och därefter 2021–2027.

Policyarbete

EU bedriver policyarbete i ett brett spektrum av områden från sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik, migration, integration och mänskliga rättigheter till frågor som rör den inre marknaden och företagens konkurrenskraft.

Alla policy tas fram i linje med principerna om subsidiaritet och proportionalitet. Det betyder att politiska beslut inom EU ska fattas på den politiska nivå som ger maximal effekt och så nära medborgarna som möjligt. EU ska alltså inte fatta några beslut om inte åtgärder på EU-nivå är effektivare än åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå.

Beslut som fattas hos EU har dock en tydlig påverkan i Uppsala län och därför är det viktigt att processerna bevakas.

Region Uppsalas arbete

Region Uppsala bevakar och informerar om flera EU-program och bidrar till att projekt av strategisk betydelse för länets utveckling tar form i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Vi kan också ge hjälp och stöd kring ansökningsprocessen.  Vi är särskilt involverade i regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF).

Region Uppsala företräder också Uppsala län i olika externa sammanhang, till exempel Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och Mälardalsrådet.

Kontakt

Andrew Metcalfe

Utvecklingsstrateg