Folkhälsa

En god hälsa är en drivkraft för tillväxt. Tillväxt och tillgång till arbete påverkar i sin tur hälsoläget bland invånarna.

I Uppsala län ska invånarna erbjudas ett friskare och rikare liv. Jämfört med andra delar av landet  har länet en frisk och välmående befolkning. Men en ojämnt fördelad folkhälsa gör ändå att alla inte har möjlighet att ta del av och bidra till en hållbar tillväxt.

Stödjer länets folkhälsoarbete

Det strategiska folkhälsoarbetet ska stödja kommuner och Region Uppsala att nå folkhälsopolitikens mål om god hälsa på lika villkor. Det ska också stärka kopplingen mellan god hälsa och regional utveckling, till exempel genom att ge kunskapsstöd och fungera som bollplank, mötesplats och omvärldsbevakare.

Fördelning av folkhälsomedel klart

Region Uppsalas fördelning av folkhälsomedel för år 2020 är nu klart. De som tilldelats medel är Folktandvården i Enköping, Upplandsstiftelsen och RF SISU Uppland. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet.

 

Ansök om Region Uppsalas folkhälsomedel år 2021.

Gå till ansökan

Mottagare av folkhälsomedel 2020

Region Uppsala, Folktandvården i Enköping

Projektet har tilldelats 330 485 kronor för projektet Tandborstning i förskolor. Detsyftar till att förebygga kariesförekomst genom tandborstning på förskolor. Folktandvården i Enköping har identifierat socioekonomiskt utsatta områden med förskolor där det finns en ökad förekomst av karies hos barn.

Upplandsstiftelsen

Projektet har tilldelats 219 780 kronor för projektet Närnatur för nyblivna föräldrar. Det syftar till att skapa trygghet i närnaturen och mötesplatser för nyblivna föräldrar. Projektet ska engagera flerspråkiga naturvärdar och rikta sig till socialt utsatta områden. Projektet har ambitionen att skapa möten över kulturgränser, stärka öppna förskolans verksamhet.

RF SISU Uppland

Projeltet har tilldelats 1 034 047 kronor för projektet Psykisk hälsa hos barn och unga. Det syftar till att stimulera barn och unga inom psykiatrisk verksamhet till mer fysisk aktivitet. Insatserna kommer att ske i samverkan med föräldrar för att stärka social samvaro. Projektet samverkar även med skolor i identifierade områden och NPF personal, friskvårdslots, barn- och ungdomspsykiatri samt funktionsrätt.

Kontakt

Anita Hansson

Utvecklingsstrateg

Carin Östling

Utvecklingsstrateg