Utlysning av Folkhälsomedel för år 2021

Region Uppsala utlyser härmed folkhälsomedel för år 2021. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet.

Fokusområdet för folkhälsomedlen år 2021 är att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor för barn och unga inom socioekonomiskt utsatta områden (där nettoinkomst, förvärvsarbete, gymnasiebehörighet och utbildningsnivå ligger på nivåer under genomsnittet för landet, samt där arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och sjukdagar ligger på nivåer över genomsnittet för landet). Till målgruppen räknas också de närmaste runt barn och unga som skapar förutsättningarna för en bra start i livet. ​​

Inkomna ansökningar som faller inom ramen för fokusområdet ska samlat bedömas med hänsyn till om insatsen:

  • Har ett hälsofrämjande och tidigt förebyggande perspektiv.
  • Syftar till ökad kunskap och kompetens om hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.
  • Bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
  • Stärker samverkan i länet och mellan fler aktörer.
  • Kan antas ge långsiktiga positiva effekter för folkhälsa och social hållbarhet i Uppsala län.
  • Är nyskapande.

Fokusområdet baseras på den prioritering om hälsa, trygghet och goda livsvillkor inom socioekonomiskt utsatta områden, som tagits fram i samverkan inom Rådet för social hållbarhet. Fokusområdet ligger också i linje med länets regionala utvecklingsstrategi samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Folkhälsomedlen utgörs av totalt 1 500 000 kronor, vilka fördelas bland beviljade projekt.

Uppföljning av tilldelade medel sker genom muntlig och skriftlig slutredovisning enligt formuläret nedan.

Du som ansöker om folkhälsomedel behöver ha ett organisationsnummer och vara verksam i civilsamhället. Du kan ansöka som ensam aktör eller i samverkan med en eller flera offentliga aktörer.

Sista ansökningsdag är 18 september.

Ansökan om Region Uppsalas folkhälsomedel år 2021

Beviljat bidrag

Utbetalning av hela beloppet sker till angivet bg/pg efter beslut om tilldelning.

Marknadsföring

Vid all annonsering och annan marknadsföring av projektet ska det framgå att projektet stöds av Region Uppsala. Mejla till kommunikation@regionuppsala.se för logotyp.