Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Hållbar utveckling

Region Uppsala ska vara en kraft i arbetet med att uppnå ett hållbart samhälle. Genom vår egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer säkerställer vi en hållbar utveckling i Uppsala län. Det gör vi med utgångspunkt i ett globalt perspektiv utifrån Agenda 2030.

Vi arbetar med att stärka och förtydliga vår roll och vårt ansvar för en regional hållbar utveckling i länet. Det pågår en process för att utveckla ett hållbart perspektiv i styrning och ledning, i våra verksamheter och även i de analyser och uppföljningar som vi gör. Processen synkroniseras med arbetet för att ta fram och genomföra nästa regionala utvecklingsstrategi. Båda processerna har Agenda 2030 som ram och utgångspunkt.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Det är en universell agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vi arbetar i linje med Agenda 2030 och de globala målen när vi i vårt län låter utvecklingsarbetet präglas av inkludering och delaktighet. Vi knyter an till Agenda 2030 och de globala målen när vi tar oss an de utmaningar som världen och vårt län står inför.

Vi har en långsiktig samverkan med olika aktörer i samhället kring frågor som de inte kan lösa själva på ett enkelt sätt. På så sätt kan vi visa hur vårt län kan använda de stora möjligheterna som omställningen till ett hållbart samhälle medför.

Globala strategiska mål

Region Uppsalas styrmodell och strategiska mål är ihopkopplade med de globala målen inom Agenda 2030. Vi ser över hur vi kan säkra att de övergripande beslut som vi tar är hållbara.

Vi jobbar också för att öka kunskapen och rikta engagemanget mot att våra egna verksamheter bidrar till en hållbar utveckling. Där ingår bland annat att utveckla vårt nuvarande miljöprogram i samband med att det revideras under 2022.

De globala målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång inom ett annat. Alla mål behövs för att uppnå Agenda 2030. Det betyder också att samverkan är avgörande för att få rätt perspektiv, kunskap och kraft i utvecklingen.

Samverkan behöver ske mellan offentliga aktörer som regioner, kommuner, universitet och högskolor och olika myndigheter, men också mellan aktörer från näringslivet och civilsamhället, på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

I processen med att ta fram och genomföra den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) samlas länets aktörer för att gemensamt sätta långsiktiga mål och prioriteringar för länets utvecklingsarbete. I den RUS som nu är ute på remiss finns förslaget att denna strategi även ska fungera som länets Agenda 2030-strategi.

Remissarbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer

Mer om Agenda 2030 och de globala målen hittar du här.

Glokala Sverige

Region Uppsala och flera av länets kommuner är med i Glokala Sverige, ett samverkansprojekt mellan Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) och Svenska FN-förbundet för att stötta i arbetet med Agenda 2030, se mer här: