Cykelstrategi

Vi arbetar aktivt med att främja cyklingen i länet. I den regionala cykelstrategin fokuserar vi på vardagsresor längs det statliga vägnätet. Här tar vi också upp det som är viktigt för turister som cyklar och för personer som cyklar för avkoppling eller för att främja hälsan.

I Regional cykelstrategi för Uppsala län beskrivs tre mål för cyklingens utveckling. Målen utgår ifrån nationella och regionala mål kring hållbara transporter, miljö och folkhälsa år 2030. Strategin beskriver vilka områden länets aktörer behöver arbeta med för att främja cyklingen och nå de uppsatta målen.​

Cykelstrategin slår också fast var vi ska prioritera åtgärder inom cykel- och kollektivtrafik.

Cykelstrategin bygger på tre mål. År 2030 ska:

  • Cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • Andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent.
  • Antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

Cykelforum

Varje år anordnar vi Cykelforum tillsammans med en värdkommun. Här visar vi upp det samlade arbetet som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är att sprida kunskap inom infrastruktur, beteendepåverkan och innovation kopplat till hur cyklingen utvecklas.
Cykelforum 2020

Cykelbokslut

I samband med Cykelforum presenteras Cykelbokslut för Uppsala län. Här redovisas hur cyklingen i länet utvecklats. Här utvärderas också arbetet med målen, insatsområden och indikatorerna i cykelstrategin.​

Varje år utses Årets cykelprestation i samband med Cykelforum. Utmärkelsen delas ut till en person eller organisation som föregående år har gjort cykelfrämjande insatser i Uppsala län som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås.​

Årets cykelprestation

Utmärkelsen kan ges till personer, organisationer eller projekt som har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län under föregående år.

Läs mer

Vill du veta mer? På Samverkanswebben finns dokument och handlingar som rör cykelstrategins genomförande.

Cykelstrategi på Samverkanswebben

Rapporter

Cykelbokslut 2019

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg

Catrin Alvinder

Samhällsplanerare