Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Digitalisering

Digital omställning är en förändringskraft som påverkar hela samhället. Det handlar om hur vi förhåller oss till och drar fördel av de möjligheter digitaliseringen innebär för arbetssätt, processer och beteenden.

Digitaliseringen medför många möjligheter för länet. Att göra digitala lösningar tillgängliga för fler inom vård och omsorg är ett exempel på hur digitalisering är viktigt för att fortsatt kunna erbjuda god kvalitet på våra tjänster. Det kan handla om möjligheten för en person att få ta del av digitala vårdlösningar i hemmet.

Digitalisering skapar och stärker även nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. Samtidigt måste vi se till att de som inte vill eller kan använda de digitala möjligheterna ändå är delaktiga i samhället.

Strategi på flera nivåer

Det är viktigt att vi nationellt, regionalt och lokalt arbetar aktivt med både digitaliseringens möjligheter såväl som utmaningar. Regeringen har tagit fram och beslutat en nationell strategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital;

  • Kompetens.
  • Trygghet.
  • Innovation.
  • Ledning.
  • Infrastruktur.

Region Uppsalas arbete med digitalisering utgår från olika strategier på olika nivåer, med utgångspunkt från den nationella digitaliseringsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin spelar en viktig roll i det regionala arbetet, samtidigt som vi även förhåller oss till Region Uppsalas interna strategi. Vi ser samverkan med olika aktörer i länet som en viktig del i den digitala omställningen.  

Digital agenda

Uppsala län var först i landet att ta fram en regional digital agenda. I den fastställs att vi behöver fokusera på att bygga ut grundläggande digital infrastruktur och utveckla användarvänliga och kvalitativa e-tjänster. Den digitala agendan antogs 2013 med visionen ”Uppsala är Europas mest attraktiva kunskapsregion”.

Bredband

Den svenska bredbandspolitiken har en vision om ett helt uppkopplat Sverige 2025. En snabb och säker bredbandsuppkoppling skapar förutsättningar för att kunna bo och verka i hela länet. Det är en grundläggande förutsättning för näringsliv, utbildning, vård och omsorg och för individens möjlighet att vara delaktig i samhället. En välutbyggd digital infrastruktur är viktig för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Mål 2020–2030

I den regionala utvecklingsstrategin har vi satt målet att år 2020 ska 90 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med hög hastighet och till 2030 ska 100 procent vara uppnått. Post- och telestyrelsens senaste bredbandskartläggning från oktober 2019 visar att 83,5 procent av Uppsala läns hushåll hade tillgång till 100 Mbit/s. Motsvarande siffra utanför tätort och småort var 34,9 procent.

Hur arbetet organiseras

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar alla verksamheter och innebär att Region Uppsala har ett breddat utvecklingsuppdrag i Uppsala län. Digitalisering och digital infrastruktur är två av flera områden som ingår i uppdraget.

Region Uppsala har regeringens uppdrag att ansvara för att samordna verksamma aktörer inom bredbandsområdet och stödja kommuner i deras arbete med frågor om bredband. Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i varje län, varav Region Uppsala ansvarar för vårt läns bredbandskoordinator.

Utbyggnaden av bredband i Sverige är marknadsstyrd med stöd av det offentliga för områden som är särskilt utmanande att nå. Stöd har funnits från Jordbruksverket till de som varit aktiva i orter med färre invånare än 200 eller på landsbygden. Mer information finns hos Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Du som är intresserad och vill veta mer om bredbandsutbyggnaden i ditt område ska i första hand kontakta din kommun.

Kontakt

Sofia Millbert

Regional bredbandskoordinator