Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Infrastruktur och hållbart resande

Vi planerar och prioriterar investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län. Arbetet styrs av länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län.

Till infrastrukturen hör gång- och cykelvägar, hållplatser och pendlarparkeringar. Vi förbättrar framkomligheten och tillgängligheten i transportsystemet. I första hand för vägar och cykelvägar, men också för järnväg, sjöfart och luftfart.

Vi samverkar regelbundet med Trafikverket som ansvarar för den nationella planen. I den ingår europavägar, riksvägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Där ingår också drift och underhåll.

Vi har en viktig roll i den samlade infrastrukturplaneringen i östra Mellansverige. Det sker inom ramen för samarbetet En bättre sits.

Vi är också en viktig part för att utveckla  samspelet mellan planering av  infrastruktur, kollektivtrafik och bebyggelse.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033

Just nu pågår remissperioden för den nya länsplanen för de kommande tolv åren. Var med och tyck till!

Läs remiss av länsplan och lämna dina synpunkter.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029

Planen föreslår åtgärder för större objekt i länet, samfinansiering av objekt som utpekats av den nationella planen för transportsystemet och åtgärder av brister.

Kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet är högt prioriterade i planen. För att få bättre utslag av planeringen föreslås en möjlighet för kommuner att söka statlig medfinansiering för förbättring av gång- och cykelstråk.

För större åtgärder i förslaget finns samlade effektbedömningar på Trafikverkets webbsida.

Dalabanan

Dalabanans intressenter, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Uppsala har startat ett gemensamt arbete ”Paket för Dalabanan” för att skapa samsyn vad gäller Dalabanans funktioner, brister, behov och prioriteringar. 

De övergripande målen om kortare restider och bättre turtäthet på Dalabanan för att skapa regional tillväxt råder det bred enighet om. Målet för arbetet som startas upp nu är att inför nästa nationella plan (2022–2034) ta fram en gemensam prioriteringslista för åtgärder längs Dalabanan.  

Att få 14 kommuner och 3 regioner att enas om en gemensam prioriteringslista är en utmaning, men den är långt ifrån omöjlig. ”En bättre sits” är ett samarbete mellan sju län som lyckats väl med precis detta.

Gemensamma prioriteringar och satsningar på genomförandet av Citybanan är ett gott exempel och i den nyss beslutade planen finns bland annat fyra spår på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala med som ny satsning.  

Läs mer om våra projekt, samverkanspartner och ta del av handlingar.

Samverkanswebben

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg