Infrastruktur och hållbart resande

Vi planerar och prioriterar investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län. Arbetet styrs av länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län.

Till infrastrukturen hör investeringar i cykelvägnätet, hållplatser och perronger. Vi förbättrar kapaciteten och säkerheten i transportsystemet. I första hand för vägsystemet och cykelvägar, men också för järnvägen, sjöfart eller luftfart.

Vi samverkar regelbundet med Trafikverket som ansvarar för den nationella planen. I den ingår europavägar, riksvägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Där ingår också drift och underhåll.

Vi har en viktig roll i den samlade infrastrukturplaneringen i Östra Mellansverige. Det sker inom ramen för En bättre sits.

Vi är också en viktig part för att utveckla  samspelet mellan planering av  infrastruktur, kollektivtrafik och bebyggelse.

Länstransportplan 2014–2025

Planen är verktyget för att planera och prioritera investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län. För att uppnå planens mål krävs tät samverkan med länets kommuner, Trafikverket och med andra berörda aktörer. I dialog med kommunerna tar vi fram förslag till åtgärder och utredningar om upplevda brister.

Länstransportplan 2018–2029

Den nya planen föreslår åtgärder för större objekt i länet, samfinansiering av objekt som utpekats av den nationella planen för transportsystemet och åtgärder av brister.

Kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet är högt prioriterade i planen. För att få bättre utslag av planeringen föreslås en möjlighet för kommuner att söka statlig medfinansiering för förbättring av gång- och cykelstråk.

För större åtgärder i förslaget finns samlade effektbedömningar på Trafikverkets webbsida.

Dalabanan

Dalabanans intressenter, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Uppsala har startat ett gemensamt arbete ”Paket för Dalabanan” för att skapa samsyn vad gäller Dalabanans funktioner, brister, behov och prioriteringar. 

De övergripande målen om kortare restider och bättre turtäthet på Dalabanan för att skapa regional tillväxt råder det bred enighet om. Målet för arbetet som startas upp nu är att inför nästa nationella plan (2022–2034) ta fram en gemensam prioriteringslista för åtgärder längs Dalabanan.  

Att få 14 kommuner och 3 regioner att enas om en gemensam prioriteringslista är en utmaning, men den är långt ifrån omöjlig. ”En bättre sits” är ett samarbete mellan sju län som lyckats väl med precis detta.

Gemensamma prioriteringar och satsningar på genomförandet av Citybanan är ett gott exempel och i den nyss beslutade planen finns bland annat fyra spår på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala med som ny satsning.  

Läs mer om våra projekt, samverkanspartner och ta del av handlingar.

Samverkanswebben

Kontakt

Cecilia Carlqvist

Infrastrukturstrateg

Katharina Staflund

Utvecklingsstrateg