Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Välkommen att lämna dina synpunkter på remissversionen av regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län.

Förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) i Uppsala län går nu ut på remiss. Ni är nu varmt välkomna att ta del av remissversionen, och svara på remissen.

Remissperioden pågår från 7 maj till 30 oktober 2020.

Strategin ska, från och med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin, och gälla till och med 2024. Utvecklingsstrategin föreslås även fungera som länets Agenda 2030-strategi.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter från länets aktörer. Inspelen från dialogerna har, tillsammans med kunskapsunderlag om Uppsala län samt lärdomar från nuvarande strategi, utgjort viktiga underlag för förslaget till regional utvecklingsstrategi. 

Nedan hittar du ett dokument som beskriver revideringsprocessen samt rapporter som legat till grund för framtagandet av strategin. I missivet kan du läsa närmare om hur du går tillväga för att lämna ett remissvar.

Remissdialoger under processen

I maj och juni hölls ett antal dialogmöten som presenterade förslaget till regional utvecklingsstrategi. Det gavs även möjlighet att ställa frågor, se sammanställningen av de frågor och svar som uppkom.
Sammanställning av frågor och svar (pdf) 

Under hösten 2020 kan det bli aktuellt att hålla ytterligare dialogtillfällen. Mer information kommer.

Informationsmaterial

Använd gärna materialet i din egen organisation. I presentationen återfinns information om revideringsprocessen samt om förslaget till regional utvecklingsstrategi. 

Regional utvecklingsstrategi – kort presentation om remissversionen och hur den arbetats fram (ppt)

Tidsplan

Vår, sommar och höst 2020: Remissperiod
Höst och vinter 2020–2021: Uppdatering av remissversion
Februari 2021: Beslut
2021 och framåt: Genomförande

Kontakt

Hör gärna av dig med frågor och funderingar till
regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se

Processledare för revideringen av den regionala utvecklingsstrategin:

Henrik Andreasson

Utredare

Pär Westring

Utredare