Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Den 2 Juli 2023 byter särskolan namn till "anpassad skola".

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning. 

Även elever som har fått en betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada kan få gå i grundsärskolan.

Grundsärskolan har årskurserna 1–9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan. Utbildningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan.

Inriktningen träningsskola

Om en elev inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven istället läsa ämnesområden i inriktningen träningsskola. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Utredning om barnets behov

Hemkommunen fattar beslut om barnets behov av grundsärskola genom fyra fristående bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning av hur barnet klarar kunskapskraven i grundskola.
  • Medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning.
  • Social bedömning av sociala hinder för inlärning.
  • Psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

Rätt att tacka ja eller nej

Innan kommunen kan fatta beslutet att en elev ska gå i grundsärskola ska vårdnadshavarna tacka ja till det. Det vanliga är att eleven går kvar i grundskolan om vårdnadshavarna tackar nej till grundsärskola. Då ska skolan ändå se till att eleven får det stöd som hen behöver.

Enligt en ny skrivning i skollagen kan barn tas emot i grundsärskola mot vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om grundsärskola på din kommuns webbplats.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning