ጸወታን ዝርርብን ግበሩ

ምስ ደቅኹም ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም ክትገብርዎ ዝግብአኩም

Illustration of Mother and Child are Playing with Toy Cars on the floor.

Tidig intervention – kom igång med lek och kommunikation (Tigrinja).


ውላድኩም ዝርርብ ንኽጅምር ሓግዝዎ

ውላድኩም ዝርርብ ንኽጅምር ሓግዝዎ PDF symbol.

 

 ንዕላል ዕድል ምፍጣር

 

ብዛዕባ መጻወቲ ቦታ ምዕላል( ምዝራብ)

 


ንውላድኩም ጸወታ ንኽጅምር ሓግዝዎ

ንውላድኩም ጸወታ ንኽጅምር ሓግዝዎ PDF symbol.

 

ቅልል ዝበሉ ጸወታታት

 

ብእንስሳታት ምጽዋት

 

ብመካይን ምጽዋት

 


ብሓባር ምንባብ ጀምሩ

ብሓባር ምንባብ ጀምሩ PDF symbol.

 

 


መዓልታዊ ንጥፈታት ብቀሊሉ ምስልሳል

መዓልታዊ ንጥፈታት ብቀሊሉ ምስልሳል PDF symbol.

 

ናብ መውዓሊ ህጻናት ምኻድ

 

ስሩዕ ንጥፈታት ምዝውታር

ርክብ ምፍጣር

እዚ ገጽ ብክፍሊ ጥዕናን መሊስካ ምጥያሽን ግዝኣት Uppsala ዝተዳለወ እዩ፡፡ እቶም ኣብኡ ዝቀረቡ መረዳእታታት ደቆም ብኸመይ መንገዲ ምስ ሰባት ክጻወቱን ክረዳድኡን ከምዝኽእሉ ሓገሬታ ንምርካብ ዘኽእሉ ኣንፈታት ዝሓዘ እዩ፡፡ 

እቲ ትሕዝቶታት ዘዳሉ ሰብ፣ ናብ habiliteringen@regionuppsala.se መልእኽቲ ኢ-ሜይል ልኢኹ ኣሎ፡፡