Beslut om anställningsförslag ref nr AS461/2020

Tjänst

Specialistläkare, affektiva sjukdomar

Verksamhetsområde

Psykiatri, Akademiska sjukhuset

Tjänsteförslag

Farshad Pakdaman
Efthymios Kouppis
Siegfried Cristofor

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2020-10-12
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-12
Datum då anslaget tas ned
2020-11-02

Sakkunniga har beslutat avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget antogs.

En kopia på överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. 

Undertecknad svarar på eventuella frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen
Ing. 61, 8 tr.
751 85 Akademiska sjukhuset
E-post: hr@akadmiska.se