Beslut om anställningsförslag ref nr AS638/2020

Tjänst

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare
i klinisk patologi

Verksamhetsområde

Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset

Tjänsteförslag

Maysaa Abdulla
Vaios Sinatkas

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2020-10-12
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-12
Datum då anslaget tas ned
2020-11-02

Sakkunniga har beslutat avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget antogs.

En kopia på överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. 

Undertecknad svarar på eventuella frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen
Ing. 61, 8 tr.
751 85 Akademiska sjukhuset
E-post: hr@akadmiska.se