Beslut om anställningsförslag ref nr AS763/2020

Tjänst

Specialistläkare

Verksamhetsområde

Thoraxkirurgi- och anestesi, Akademiska sjukhuset

Tjänsteförslag

Kasra Vali

Datum då beslut om anställningsförslag tas
2020-11-30
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-30
Datum då anslaget tas ned
2020-12-21

Sakkunniga har beslutat att avge följande tjänsteförslag till ledigförklarad tjänst.

Tjänsteförslaget upptar de 4 mest meriterade sökande i bokstavsordning.

Talan mot detta beslut förs genom överklagan till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Överklagan måste inkomma till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet om tjänsteförslaget anslogs. En kopia på överklagan ska också skickas till Akademiska sjukhusets HR-funktion för kännedom.

I överklagan ska framgå vilket beslut du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Undertecknad svarar på ev. frågor om överklagandets formulering och vidare hantering.

HR-avdelningen
Ing. 61, 8 tr.
751 85 Akademiska sjukhuset
E-post: hr@akadmiska.se