Kungörelsedelgivning

Datum för sammanträde
2023-05-15
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-17
Datum då anslaget tas ned
2023-06-19
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Förvaltningsrätten har genom dom den 15 maj 2022 i mål 7878-22 upphävt Regionfullmäktige i Region Uppsalas beslut den 24 november 2022 om regionplan och budget för 2023–2025. Domen med fullföljdshänvisning ska hållas tillgänglig på Förvaltningsrätten i Uppsala, Smedsgränd 22 i Uppsala, och Regionens hus, Storgatan 27 i Uppsala, under tiden den 25 maj 2023 till och med den 19 juni 2023. För regionmedlem som vill överklaga domen går tidsfristen ut den 19 juni 2023.