Information om personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Kamerabevakning utgör en del av Region Uppsalas ständigt pågående säkerhets-, trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete.

Skadegörelse kostar stora summor varje år, pengar som skulle kunna användas till mer värdeskapande åtgärder. Även hot och våld förekommer och som ett komplement till våra övriga åtgärder har vi valt att installera kameror för bevakning vid vissa av våra lokaler och verksamheter.

Trygghet och säkerhet i våra sjukvårdsinrättningar, i kollektivtrafiken och i övriga lokaler är viktig.

Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen vid kamerabevakning inom Region Uppsala?

Region Uppsala är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs vid kamerabevakning. Personuppgiftsansvarig har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur har Region Uppsala fått in dina personuppgifter?

Region Uppsala får in personuppgifterna när du förekommer i filmmaterialet från en av de kameror vi använder för kamerabevakning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Region Uppsala behandlar personuppgifter vid kamerabevakning för att förebygga stölder, skadegörelse samt hot och våld. I vissa fall spelar vi in och sparar filmmaterial. Inspelningar som kan kopplas till skadegörelse eller annan brottslighet kan användas för utredning av händelser, för att polisanmäla misstanke om brott samt för att lämna ut bevisuppgifter till Polismyndigheten.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för kamerabevakning inom Region Uppsala är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde sker i enlighet med Datainspektionens tillståndsbeslut.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av Region Uppsala till dess att ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt Den maximala lagringstiden är 60 dagar. Personuppgifterna sparas och raderas enligt respektive förvaltnings dokumenthanteringsplan.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Säkerhetspersonal inom Region Uppsala har tillgång till inspelat filmmaterial. Inspelat material kan lämnas ut till Polismyndigheten vid polisanmälan samt som bevismaterial. Dina personuppgifter kommer också att lämnas till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för vår räkning. Region Uppsalas personal som arbetar vid enheter med portkameror kan se bilder i realtid men har inte tillgång till inspelat material.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till de personuppgifter som Region Uppsala behandlar om dig. Detta benämns registerutdrag och innebär att du får information om hur dina personuppgifter behandlas samt kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Region Uppsala utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att Region Uppsala inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Region Uppsalas behandling av dina personuppgifter vid kamerabevakning kan du vända dig till Region Uppsalas dataskyddsombud.

Mer om kamerabevakningslagen, GDPR och dataskyddsförordningen kan du läsa på Datainspektionens webbplats. Till Datainspektionen kan du också framföra klagomål om du anser att Region Uppsala har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter. Läs mer om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter.

Kontakt

Dataskyddsombudet når du via e-postadress dataskyddsombud@regionuppsala.se eller på telefon 018-611 00 00