Regionstyrelsen den 26 november 2019

2019-11-26

Prognos på minus 163 miljoner kronor

Det prognostiserade årsresultatet för Region Uppsala uppgår efter oktober månad till minus 163 miljoner kronor. Det är en försämring med 15 miljoner kronor sedan september månad. Den stora försämringen ligger inom sjukhusstyrelsens verksamhet där Akademiska sjukhuset justerar ner sin årsprognos med 50 miljoner kronor. Det beror på att kapacitetsproblemen fortsätter, samt effekten av den brist på materiel som uppstod under oktober månad, i och med bytet till en ny leverantör av sjukvårdsmateriel.

Även Lasarettet i Enköping försämrar sin prognos, med 4,5 miljoner kronor. Detta främst på grund av uppstart av en ny ortopedisk rehabiliteringsavdelning.

Regionstyrelsen å sin sida förbättrar sin årsprognos med totalt 30 miljoner kronor. Den största orsaken är att intäkter för specialdestinerade statsbidrag blivit 25 miljoner kronor högre än prognostiserat. Även trafik- och samhällsutvecklingsnämnden förbättrar sin årsprognos, med 10 miljoner kronor. Detta då kostnader för avskrivningar och övriga kostnader ligger lägre än vad som planerats för.

(S) och (V) meddelade att de kommer att lämna särskilda yttranden med anledning av månadsrapporten.

Region Uppsala uppfyller till stor del arkivlagen

Region Uppsala har genomfört egentillsyn vad gäller hur arkivlagen efterlevs. Tillsynen har utförts av regionarkivarien, i enlighet med rådande arkivregler. Slutsatsen är att Region Uppsala till stor del uppfyller grundläggande krav i arkivlagen, och i de interna arkivreglerna. Dock finns vissa brister.

En sådan brist är att av Region Uppsalas tolv myndigheter (olika diarier) är det endast en myndighet som har fastställda regler och rutiner för registrering (diarieföring) dokumenterade. Bedömningen är att övriga elva myndigheter delvis har fastställda regler och rutiner. Att muntliga rutiner finns är mycket bra, enligt utlåtandet, men utan dokumentation av dessa blir hanteringen sårbar (exempelvis vid frånvaro).

Regionstyrelsen godkände tillsynsrapporten vid sitt möte. Som vanligt finns hela rapporten tillgänglig på Region Uppsalas webbplats (under Demokrati och insyn, Politik, Regionstyrelsen).

Region Uppsala inför SMS-livräddare

Nu får Region Uppsalas sjukvårdskunniga medarbetare chansen att rädda liv även utanför sin vanliga arbetsplats – Region Uppsala kommer att införa SMS-livräddarapp för sin personal.

SMS-livräddare är en app som skickar ett larm när någon i närheten har drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. De som befinner sig närmast platsen där det misstänkta fallet har rapporterats larmas, och kan då utföra livräddande insatser i avvaktan på ambulansen.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att Region Uppsala ska införa SMS-livräddare.

Enligt handlingarna i ärendet inträffar cirka 200 – 250 plötsliga hjärtstopp i Uppsala län varje år. Dödligheten är hög – i dagsläget överlever bara strax över 10 procent som får ett hjärtstopp utanför sjukhus.

Tanken är att Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsutbildade medarbetare ska kunna ansluta sig till tjänsten för att öka möjligheten till bland annat tidig hjärt- och lungräddning (HLR). Testdrift av systemet ska införas under november månad, då för personal inom ambulanssjukvården vid Akademiska sjukhuset. Tjänsten beräknas sedan, enligt handlingarna, vara i drift från den 4 februari 2020.

Politiska viljeinriktningar för bland annat endometrios antagna

Vid sitt möte fastslog regionstyrelsen den politiska viljeinriktningen för vård vid endometrios, vård vid schizofreni samt för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Syftet med viljeinriktningarna är att få till stånd en mer likvärdig vård och omsorg, där inriktningen kan fungera som ett underlag för styrning och ledning av hälso- och sjukvården, exempelvis för prioriteringarna. Viljeinriktningarna utgår ifrån Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer.

Inför beslutet har Region Uppsala, enligt handlingarna, genomfört en gap-analys. Denna visar att Region Uppsala i mycket hög utsträckning redan tillhandahåller den endometriosvård som beskrivs i den nationella riktlinjen. Vad gäller schizofrenivården tillhandahåller Region Uppsala i hög utsträckning vård i enlighet med den nationella riktlinjen, men det kommer att finnas ett behov av högre tillgänglighet till psykiatrisk bedömning, kognitiv beteendeterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vad gäller prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor finns det stora olikheter vad gäller levnadsvanorna inom Uppsala län. Insatser för att kunna erbjuda mer jämlika insatser planeras inom ramen för utvecklingsprocessen Effektiv och nära vård 2030 (som bland annat innebär en mindre sjukhustung vård). Under våren 2020 planeras ett pilotinförande av det förstärkta geografiska hälsouppdraget (där vården ska komma närmare invånarna).

Kontakt