Uppsnabbat fastighets- och servicenämnd 22 oktober 2019

2019-10-22

Konsulter för spårvagnsdepå upphandlas

Region Uppsala initierar en upphandling av projekterande konsulter för en spårvagnsdepå. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Spårvagnsdepån är en del av projektet Uppsala spårväg. Det är förvaltningschefen som får i uppdrag att genomföra uppdraget, tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på regionkontoret.

Upphandlingen ska resultera i kalkylerbara programhandlingar som ska kunna användas för ett beslut under 2021, om projektet med att bygga en spårvagnsdepå ska genomföras eller inte. Upprättandet av programhandlingar för en depå beräknas till en kostnad av cirka 15,5 miljoner kronor.

De upphandlade konsulter som finns idag har Region Uppsala bara ramavtal med fram till årsskiftet 2019/2020. Dessutom är de upphandlade för att projektera vårdbyggnader, vilket innebär att det kan behövas andra kompetenser för att kunna projektera för järnväg och spårvagnsdepåer.

Region Uppsala ska tillhandahålla möjligheter att ladda elfordon

Det ska finnas möjlighet att ladda Region Uppsalas fordon med el, där så är möjligt inom Region Uppsalas fastighetsbestånd. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden. Undantag gäller för kollektivtrafiksfordon, där särskild ordning gäller.

Laddinfrastrukturen ska beställas från Fastighet och service, som därefter fakturerar berörda verksamheter. Själva elanvändningen kommer att debiteras med ett fast schablonbelopp om 500 kronor per ladduttag och månad, detta belopp ska räknas upp vartannat år.

Region Uppsala går vidare med fördjupad förstudie för PCI-verksamhet

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att gå vidare med en fördjupad förstudie kring nya lokaler för PCI-verksamhet och kardiologverksamhet. PCI är en förkortning för percutan coronar intervention, vilket innebär behandlingar som öppnar upp förträngningar i blodkärl. 

Idag är PCI-verksamheten och kardiologiverksamheten, som behandlar olika rytmrubbningar i hjärtat (arytmi), placerade långt ifrån varandra. Kardiologverksamheten är dessutom i behov av ett tredje arytmilab.

Förstudien ska fokusera på alternativa placeringar av verksamheterna, samt kostnader för dessa alternativ. En ombyggnation av arytmilab uppskattas kosta cirka 59,7 miljoner kronor, en siffra som troligen kommer att revideras efter fördjupad förstudie. En grov uppskattning för en tillbyggnad för PCI-verksamheten ligger på cirka 26,5 miljoner kronor.

Kontakt