Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 10 december 2019

2019-12-10

Fler delar av Akademiska sjukhuset förses med sop- och tvättsug

Utbyggnaden av systemet för sop- och tvättsug på Akademiska sjukhuset går nu vidare med ytterligare en etapp. Detta blir den tredje av sex planerade etapper i införandet, denna gång berörs ingång 70. Installationen planeras ske under 2021, till en kostnad av cirka 12,1 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

I dagsläget hanteras fortfarande majoriteten av all tvätt- och avfallshantering på Akademiska sjukhuset manuellt. Regionstyrelsen beslutade i mars 2015 att Akademiska sjukhuset ska förses med ett system för sop- och tvättsug som ska automatisera hanteringen. Införandet av detta system har inletts, bland annat är systemet redan i drift vid ingång 100. Fullt utbyggt beräknas det dock inte bli förrän alla sex etapperna har klarats av, vilket enligt handlingarna tros vara år 2026.

Vad gäller den tredje etappen med ingång 70 är det viktigt att arbetet sker i samband med andra pågående arbeten, därför är det något tidigarelagt.

Installation av sop- och tvättsug ger enligt handlingarna i ärendet en förbättrad arbetsmiljö för transportavdelningen vid Fastighet- och service. Detta på grund av en minskad manuell hantering av avfall och tvätt. Det leder också till minskad trucktrafik. Ett fullt utbyggt system för sop- och tvättsug tros innebära en årlig besparing för Region Uppsala på cirka fyra miljoner kronor.

Östervåla får en helt ny vårdcentral

Nu är det klart – Östervåla vårdcentral ska byggas som en nybyggnation. Nybygget ersätter den tidigare vattenskadade vårdcentralen och antas kosta totalt 46 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. 

Det var i november 2014 som vårdcentralens lokaler fick omfattande skador vid en vattenläcka, och verksamheten tvingades flytta ut i baracker. Frånsett själva vårdcentralen bedriver också Folktandvården och en extern hyresgäst i form av ett apotek verksamhet i fastigheten.

Därefter har det utretts vilken lösning som är aktuell för vårdcentralen i Östervåla. I april 2019 beslutade fastighets- och servicenämnden att det skulle genomföras ett så kallat programarbete för en om- och nybyggnation. Den byggtekniska utredningen har därefter visat att skadorna från vattenläckan blev så omfattande att en ombyggnation, enligt handlingarna i ärendet, inte är att rekommendera.

Lösningen blir nu alltså istället en nybyggnation av en ny vårdcentral, med Almunge vårdcentral som modell. Den uppskattade totalkostnaden, inklusive det programarbete som har utförts, beräknas till 46 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för rivning av den nuvarande skadade byggnaden på cirka 3,7 miljoner kronor.

Driften av produktionsköket ska upphandlas

Driften av Akademiska sjukhusets kommande nya produktionskök, med tillagning av patientmat och restaurangmat, ska ske i upphandlad form. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte, dock ska ärendet först MBL-förhandlas. En upphandling av denna drift initieras då också.

Fastighet- och serviceförvaltningen har låtit genomföra en omvärldsanalys, som har tittat på fördelar med olika driftformer. Aktuella driftformer har varit att driva köket i egen regi, att upphandla driften eller att drifta köket i samarbete med Region Västmanland. Analysen har bland annat fokuserat på kostnaden, samt patientnöjdheten. Slutsatsen av analysen är, enligt handlingarna i ärendet, att högst andel nöjda patienter samt lägst portionspris uppnås genom en upphandlad lösning av kökets drift.

Värdet på upphandlingen beräknas till cirka 200 miljoner kronor under ett fyraårigt avtal. Beräkningen baseras på tidigare års statistik över antal portioner mat. Själva upphandlingen ska genomföras tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på regionkontoret.

(S) ville i första hand att ärendet skulle återremitteras, i andra hand förordades ett fortsatt samarbete med Västmanland.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Flera nyheter i nämndens verksamhetsuppdrag för 2020

Vid sitt möte antog fastighets- och servicenämnden verksamhetsuppdrag och fördelade budget för år 2020. Budgeten på cirka 2,2 miljarder för året har tidigare klubbats av regionfullmäktige. I verksamhetsuppdragen finns flera nyheter.

Bland annat ska man under 2020 vidta åtgärder för att cykelanpassa Regions Uppsalas arbetsplatser, samt verka för att antalet p-platser för bilar och cyklar om möjligt ökar. Det kommer bland annat att påbörjas en gång- och cykelanpassning av Inre Sjukhusvägen. Skyltningen kommer att göras tydligare för var på sjukhusområdet det finns cykelställ, samt pump- och servicestationer. Arbetet med att byta ut äldre cykelställ mot nyare med ramlås kommer också att fortsätta.

Trygghetsfrågor kommer också att få en mer framskjuten plats. Det handlar om planer för tillgänglighet, belysning, skyltning och trygghetskameror. En skyltplan kommer att tas fram som komplement till Region Uppsalas, UL:s och Akademiska sjukhusets skyltprogram.

Vad gäller Wiks slott ska Fastighet och service nu tillsammans med Kultur och bildning utreda framtida driftsformer för Wiks slotts konferensanläggning. Utredningen fokus är att utreda förutsättningarna för en ny framtida driftsoperatör för Wiks slott, hotell och konferensverksamhet. Senast i maj 2020 ska utredningen presenteras för fastighets- och servicenämnden.

Kontakt