Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 14 maj 2019

2019-05-14

Personaluppföljning för fastighets- och servicenämndens förvaltningar

Fastighets- och servicenämnden fick på sitt sammanträde idag en personaluppföljning från nämndens två förvaltningar, Fastighet och service och Resurscentrum. Förvaltningarna redovisade status på inhyrd personal, konsulter, vakanser och visstidsanställningar, arbetstid, fördjupning av sjukfrånvaro och frisktal.

Bland annat redovisade Fastighet och service en minskning av inhyrd personal med 57%. Det har anställts fem stycken nya medarbetare på projektavdelningen vilket på sikt leder till att fem stycken konsulttjänster kan avvecklas.

Resurscentrum redogjorde bland annat för att de har ett fåtal vakanser som ännu inte återbesatts. Anledningen till detta är dels utmaning i att rekrytera viss specialistpersonal men också att det i vissa fall väntas in inriktningsbeslut som kan komma att påverka kompetensprofilen.

Upphandling av städ- och vaktmästeritjänst initieras

En upphandling av städ- och vaktmästeritjänster kommer att initieras, detta beslutade fastighets- och servicenämnden. Dagens avtal löper till den sista september 2021, den kommande avtalsperioden inleds alltså den 1 oktober 2021 och omfattar minst tre år med möjlighet till förlängning.

Geografiskt delas uppdraget upp i maximalt fem områden, där Akademiska sjukhuset utgör ett eget område. Detta beror på sjukhusets stora yta och komplexiteten i uppdraget.

Nuvarande årlig kostnad för den upphandlade tjänsten inom städ och vaktmästeri uppgår till över 80 miljoner kronor per år.

Kontakt