Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 17 april 2019

2019-04-17

Byggnationen av produktionsköket på Akademiska sjukhuset uppskjuten

Nämnden informerades idag att den planerade starten av byggnationen av det nya produktionsköket flyttas till årsskiftet 2019/2020. De planerade projekt som skulle starta samtidigt som byggnationen av det nya produktionsköket hade inneburit omfattande störningar inne på sjukhusområdet. Det visade en risk- och konsekvensanalys som togs fram med Akademiska sjukhuset, de fackliga ombuden och Fastighet och service.

Därför beslöt styrgruppen för produktionsköket, där representanter från Akademiska sjukhuset och Fastighet och service ingår, att flytta byggstart av produktionsköket till årsskiftet. En annan anledning till den uppskjutna starten är förseningen av inflytten till ingång 100/101 och det café som ska vara i entréhallen.

Upphandling av konsulttjänster

Fastighets- och servicenämnden gav förvaltningsdirektören för Fastighet och service i uppdrag att genomföra ett antal upphandlingar av ramavtal för olika konsulttjänster. Det gäller tjänster som krävs i samband med om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. Upphandlingarna ska ske i samråd med upphandlingsenheten. 

Östervåla vårdcentral byggs ut efter vattenskada

I november 2014 vattenskadades vårdcentralen i Östervåla då en kallvattenledning brast. Sedan dess är vårdcentralen inhyst i inhyrda moduler. Nu beslutade dock fastighets- och servicenämnden att gå vidare med ett så kallat programarbete för en om- och utbyggd vårdcentral i Östervåla.

En förstudie har genomförts kring vad som kan behöva utföras efter vattenskadan i november 2014. Folktandvården kunde vara kvar i sina lokaler, medan vårdcentralen varit utlokaliserad i inhyrda moduler sedan vattenskadan.

Förstudien kom fram till att det bästa alternativet inte bara är ett återställande av lokalerna, utan att det blir en om- och tillbyggnad. Det beslut som nu klubbades innebär att detta går vidare till så kallat programarbete, till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.

Under ett programarbete konkretiseras arbetet med programhandlingar och systemhandlingar, exempelvis lokalprogram och program som definierar olika rums funktioner. Innan det senare blir byggstart krävs även ett genomförandebeslut. Totalkostnaden har beräknats till 43 miljoner kronor, pengar som redan finns avsatta i investeringsbudgeten för 2019 och 2020.

Kontakt