Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 19 februari 2019

2019-02-19

Införandeplan för vårdnära service

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte i juni 2018 att konceptet vårdnära service ska införas på samtliga vårdenheter med behov och rätt förutsättningar vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden nu att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att verkställa Fastighet och service del av införandeplanen och återkomma med en rapport till nämnden i september 2019.

Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal. Det rör sig grovt sett om patientnära städning, patienttransporter, materialhantering och måltidshantering.

Senast år 2023 ska vårdnära service vara infört på samtliga enheter vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, där behov och förutsättningar finns.

Beslut taget om ny nätstation för elkraft på Akademiska sjukhuset

Det ska byggas en ny nätstation på Akademiska sjukhuset, beslutade fastighets- och servicenämnden. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 20 miljoner kronor.

Den nätstation som idag försörjer bland annat ambulansstationen och parkeringsgaraget på Akademiska sjukhuset med el är nästan 30 år gammal och anses vara farlig ur arbetsmiljösynpunkt. Det är dessutom brist på reservdelar, då vissa delar har slutat tillverkas och det finns risk för en lång produktionsstörning om någon del går sönder.

Den nya nätstationen kommer att förstärka och säkerställa kraftförsörjningen till den nordöstra delen av sjukhusområdet för nuvarande och framtida behov, till exempel för nya byggnader och laddning av elbilar.

Kontakt