Uppsnabbat regionfullmäktige 10-11 juni 2019

2019-06-11

Tertialrapport januari – april godkänd

Regionfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2019.

Region Uppsalas resultat för 2019 beräknas bli minus 95 miljoner kronor, vilket är 128 miljoner kronor sämre än budget. Den största avvikelsen finns vid Akademiska sjukhuset, där riks- och regionvårdsintäkterna varit lägre än budgeterat, samtidigt som personal- och läkemedelskostnader ligger högre än budget.

Regionplanen och budgeten för 2019 innehåller 66 uppdrag. Av dessa beräknas 52 uppdrag, 79 procent, kunna genomföras helt och hållet under året.

Årsredovisning för KAS godkänd

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för 2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljade direktionen ansvarsfrihet. Förbundet står bakom Skandionkliniken. De sju medlemmarna är de landsting/regioner som har ett universitetssjukhus. Verksamheten gjorde ett underskott på – 46,9 miljoner kronor under året, vilket är en förbättring med 5,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Regionfullmäktige godkände också verksamhetsplan och budgetram för 2020 och plan för ekonomi 2021-2022 för kommunalförbundet.

Regionplan och budget 2020-2022 fastställd

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2020-2022.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2020, dels för den kommande treårsperioden.

Av budgeten framgår att Region Uppsala befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, med ökade kostnader för personal, stora investeringskostnader och ökade pensionskostnader. Budgeten fokuserar därför på kostnadskontroll, strukturella reformer och effektiviseringar. Prioriterade frågor är, förutom en långsiktigt hållbar ekonomi, bland annat en ny arbetsgivarepolitik, reformen Effektiv och nära vård, tillgänglighet till vården, psykisk hälsa samt digitalisering.

Region Uppsala budgeterar på grund av det ekonomiska läget ett resultat på 34 miljoner kronor för 2020. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2020 budgeteras till 12 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, cirka 10 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,1 miljoner kronor, övergripande verksamhet under regionstyrelsen 630 miljoner kronor och kulturområdet 117 miljoner.

På grund av Akademiska sjukhusets ekonomiska obalans 2019 budgeteras sjukhuset göra ett negativt resultat under 2020 om minus 204 miljoner kronor. För 2021 ska underskottet ha minskat till minus 120 miljoner kronor och år 2022 ska Akademiska sjukhuset ha ett nollresultat.

Fastighetsinvesteringarna under perioden 2020-2022 uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor. Planen för vilka investeringar som ska genomföras beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde i november.

Skatten blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(S), (V), och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Uppföljning av privata utförare redovisad

Region Uppsalas uppföljning av privata utförare under 2018 redovisades för regionfullmäktige.

Region Uppsala har sedan 2016 ett program som innebär att man systematiskt följer upp och kontrollerar verksamhet som enligt avtal drivs av privata utförare och ger allmänheten möjlighet till insyn.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna återrapporteringen.

Beslut fattat om anskaffning av ytterligare två tågfordon

Regionfullmäktige fattade en rad beslut som krävs för den tågtrafik som ska bedrivas inom samarbetet Mälardalstrafik från december 2021, etapp 2.

Bland annat beslutade fullmäktige att Region Uppsala ska ingå avtal med AB Transitio om att anskaffa ytterligare två tågfordon.

Motion om ökad tjänstgöring för deltidare avslogs

Neil Ormerod, Sverker Åslund, Salima Fahad, Viktor Waldau och Maria Fregidou Malama, samtliga (V), föreslog i en motion att Region Uppsala ska kartlägga de deltidsanställdas krav/önskemål för att vilja utöka sin tjänstgöringsgrad, samt att erbjuda alla som vill en utökad tjänstgöring.

Regionfullmäktige avslog motionen med hänvisning till att ett sådant arbete redan pågår, bland annat inom utvecklingsprojektet Heltidsresan, som drivs av Sveriges kommuner och landsting och Kommunal med målet att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden.

(V) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om pensionärsrabatter på enkelresor avslogs

Neil Ormerod, Sofia Burman Rogozinska, Sören Bergqvist, Ove Heimfors, Elisabeth Rosengren och Maria Fregidou Malama, samtliga (V), föreslog i en motion att UL ska inför en rabatt på enkelresor för pensionärer (+65, förtidspensionärer och förmånstagare). Rabatten ska ligga på samma nivå som ungdomsrabatten.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen med anledning av att det pågår en översyn av biljettsortimentet, där speciellt taxemodeller, takmodeller och korta resor över zongräns kommer att utredas.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen.

(V) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Svar på interpellation om effektiviseringen av språktolk

Simon Alm (SD) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) om de ökade kostnaderna för tolkverksamhet. Enligt Alm står språktolkkostnader sannolikt för den största ökningen och det finns därför skäl att se över om det går att bromsa eller vända trenden.

Fråga: Kan du tänka dig att se över effektiviseringspotentialen för språktolkverksamheten i samband med det kommande ärendet om planering för långsiktigt hållbar ekonomi?

Svar: Precis som interpellanten adresserar avser den nya regionledningen att ta tag i de skenande kostnader som har funnits inom organisationen sedan en tid. Region Uppsala ska arbeta för en sund och fungerande ekonomi eftersom att detta är en förutsättning för att kunna erbjuda rätt kvalitet.

I enlighet med vad Alm framför innebär detta att samtliga verksamheter ska ses över inom ramen för en långsiktigt, hållbar ekonomi. Vi hoppas att såväl medarbetare i regionen som politiska partier vill vara en konstruktiv del i detta arbete.

Svar på interpellation om ECHO Zone

Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) om ECHO Zone och arbetet mot barnfetma. Bakgrunden är att Region Uppsala för ett par år sedan tog initiativ till att inrätta ett projekt som kallades ECHO Zone för att tillsammans med länets kommuner intensifiera arbetet mot barnfetma. Regionen avsatte budgetmedel och arbetet var tänkt att bedrivas tillsammans med Tierps kommun. Arbetet framskred som planerat fram till hösten 2018.

Fråga: När kommer ECHO Zone-projektet att bli verklighet?

Svar: Efter att Region Uppsalas nya blågröna samverkan tagit över styret har det funnits många projekt och möjligheter men även utmaningar och problem att hantera för att lägga grunden till en hållbar ekonomi och kvalitet i verksamheterna. På grund av oklarheter avseende ECHO-zones finansiering och organisation samt försämrad ekonomi inom respektive organisation har Tierps kommun dragit sig ur projektet och Region Uppsala har strukit posten ur budgeten för 2019.

Svar på interpellation om UL:s dubbeldäckare

David Perez (SD) ställde en interpellation till trafik och samhällsutvecklingsnämndens ordförande Johan Örjes (C) om UL:s dubbeldäckare. Interpellationen ställs mot bakgrund av en olycka som inträffade den 9 april, då en buss välte i Enköping. Det finns flera fall där liknande olyckor inträffat och bussar vält, där det i vissa fall berott på att bussen blåst av vägen.

Frågor:

  • På vilket sätt kommer regionen säkerställa att något liknande inte sker i framtiden?
  • Kommer dubbeldäckarna att tas ur trafik eller ersättas när det är dåligt väder?
  • Med tanke på att flera liknande olyckor med samma fordonstyp inträffat på andra platser, kommer regionen sluta använda sig av dubbeldäckare?
  • Kommer ni kunna garantera UL:s yrkeschaufförer och passagerare att regionen använder sig av trafiksäkra fordon vid resor inom regionen?

Svar: Ingen kan garantera att olyckor inte inträffar. Tyvärr så sker olyckor också med bussar. Det som är viktigt är att minska risken för att de inträffar och begränsa konsekvenserna när de inträffar. Det handlar om allt från utbildning av förare till att bygga mer trafiksäkra vägar, men också insatser för att passagerare ska använda bälte. Just ökad bältesanvändning i bussar är en viktig del där var och en kan ta ett ansvar för att öka säkerheten för sig själv och andra.

Dubbeldäckarna är en vanlig busstyp. De är bekväma och populära och det finns ingen anledning att sluta använda dem. Den information jag fått är att den aktuella olyckan inte orsakades av fordonstypen.

Dubbeldäckarna är högre och mer vindkänsliga än vanliga bussar. De tas därför ur trafik när vindhastigheten överstiger 21 meter per sekund. Redan vid lägre vindhastigheter kan föraren av trafikledningen beordras att sänka hastigheten.

Det är entreprenörens ansvar att se till att de fordon som används är i trafiksäkert skick. Fordon inom UL:s trafik ska klara lagstadgade bilprovning, vara godkända av operatörernas säkerhetskontroll och underhållprogram. Trafik och samhälles fordonansvariga gör egna oannonserade säkerhetskontroller på fordon ett par gånger om året. De kan sätta omedelbart körförbud på fordon som inte uppfyller kraven.

Trafikoperatörerna ansvarar för utbildningar, både teoretiska och praktiska, med stor vikt på säkerhet. Det finns ett systematiserad arbete vid incidenter och tillbud där grundorsaken till incidenter/tillbud utreds för att skapa nya mer utvecklade och förbättrade rutiner för att minska risken för framtida incidenter/tillbud.

Varje trafikoperatörers skyddsorganisation är delaktiga i utredningar och uppföljning av förbättringsåtgärder. Samtliga beslutade åtgärder följs upp av i samband med avtalsuppföljning.

Svar på interpellation om läget i sjukvården inför sommaren

Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) om läget i sjukvården inför sommaren.

Bakgrunden till interpellationen är den rådande bristen på vårdplatser vid Akademiska sjukhuset, som i februari ledde till att skyddsombud på akutmottagningen lämnade in en anmälan om arbetsmiljön. Nu finns en oro för att det akuta läget kommer att förvärras ytterligare under sommaren, inte minst när det gäller kapaciteten inom operations- och intensivvårdsavdelningarna.

Fråga: Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka vårdplatsbristen under sommaren?

Svar: Jag håller helt med interpellanten om vikten av åtgärder för att klara av en pressad situation under sommaren. Jag arbetar nära verksamheten för att säkerställa att vi saknar så lite personal som möjligt inför sommaren.

Det råder brist på semestervikarier för kritiska yrkesgrupper på Akademiska sjukhuset och på Lasarettet i Enköping. Som tidigare år kommer kritiska yrkesgrupper att kunna få extra ersättning under perioden juni - augusti om de delvis avstår från att ta semester under perioden, alternativt tar extra arbetspass.

Förutom att erbjuda mer betalt har Akademiska sjukhuset arbetat aktivt under maj med en större kampanj för att rekrytera de sjuksköterskor som blir klara under vårterminen. Vidare anställs hyrsjuksköterskor för att klara att hålla vårdplatser öppna, men det har varit svårt att även hitta hyrsjuksköterskor-

Jag är medveten om att vårdplatsläget och behoven av personal kan öka utan att detta helt går att förutsäga och jag bevakar därför händelseutvecklingen ifall ytterligare åtgärder behöver sättas in.

Svar på fråga om förhandlingar om busskort för pensionärer

Sverker Åslund (V) ställde en fråga till trafik och samhällsutvecklingsnämndens ordförande Johan Örjes (S) med anledning av medieuppgifter om att det pågår förhandlingar mellan Uppsala kommun och Region Uppsala om ett billigare busskort för 70-plussare som gäller under lågtrafik.

Frågor: Hur fortskrider förhandlingarna? När kommer ärendet att behandlas i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden?

Svar: Jag vet inte hur långt diskussionerna som förs av våra tjänstemän har kommit eller om det kommer att behöva behandlas av nämnden.

Vikarierande ordförande för regionstyrelsen utsedd

Erik Weiman (M) vikarierar som ordförande i regionstyrelsen under tiden som ordinarie ordförande Stefan Olsson (M) är sjukskriven. Det beslutade regionfullmäktige. Vikariatet gäller från den 17 juni 2019.

Regionfullmäktige utsåg också Cecilia Linder till vikarie för regionrådet Emilie Orring (M) från den 1 augusti 2019 till den 31 januari 2020, under hennes föräldraledighet. Hon övertar samtliga uppdrag under perioden.

Kontakt