Uppsnabbat regionfullmäktige 24 april 2019

2019-04-24

Årsredovisning för 2018 godkänd

Region Uppsala gjorde under 2018 ett plusresultat på 58 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor sämre än det budgeterade överskottet på 170 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen.

Akademiska sjukhuset gjorde ett negativt resultat på minus 377 miljoner kronor. Underskottet beror främst på resurs- och kapacitetsproblem inom sjukhuset, som beror på bristen på personal inom vissa yrkeskategorier. Även Kollektivtrafikförvaltningen gör ett negativt resultat på minus 22 miljoner kronor, främst på grund av lägre biljettintäkter och högre kostnader för bränsle och resor.

Av regionens tio förvaltningar redovisade åtta förvaltningar en ekonomi i balans med visst överskott. Det gäller bland annat Lasarettet i Enköping (plus 3 miljoner kronor), Nära vård och hälsa (plus 5 miljoner kronor), Folktandvården (plus 5 miljoner kronor), Fastighet och service (plus 13 miljoner kronor), Resurscentrum (plus 13 miljoner kronor) och Regionkontoret (plus 96 miljoner kronor).

Under 2018 har en handlingsplan för en fortsatt ekonomi i balans tagits fram. Under 2019 ska effektiviseringar göras genom minskning av administrativ personal, förbättrade inköp och upphandling och utfasning av inhyrd personal. Ekonomiska beting har lagts på respektive förvaltning i Regionplan och budget 2019.

I revisionsberättelsen riktade Region Uppsalas revisorer stark kritik mot sjukhusstyrelsens och regionstyrelsens passivitet i styrningen respektive uppsikten av verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Region Uppsala för 2018 samt underskotten för sjukhusstyrelsen och kollektivtrafiknämnden. Regionstyrelsen och övriga nämnder och utskott beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Klart för nytt rehabcentrum i Ultuna

Regionfullmäktige beslutade att Region Uppsala ska hyra lokaler i Ultuna av Uppsala kommun. Därmed är det klart att öppenvårdsrehabiliteringen som idag bedrivs i tre olika lokaler vid Akademiska sjukhuset och på Samariterhemmet kommer att samlas i ett nytt centrum.

De patientgrupper som föreslås få sin rehabilitering vid det nya centret är bland annat patienter med hjärnskador inklusive stroke, patienter med kronisk smärta, patienter med neurologiska sjukdomar som Parkinson och MS och patienter med ryggradsskada.

Regionfullmäktige avslog motion om gratis mensskydd

Neil Ormerod, Sofia Burman Rogozinska och Sören Bergqvist, samtliga (V), föreslog i en motion att Region Uppsala ska starta en försöksverksamhet med kostnasfria mensskydd till unga tjejer upp till och med 20 år.

Enligt tjänsteutlåtandet kan den föreslagna försöksverksamheten bli mycket kostsam, med besökare från både inom och utom länet. Eftersom kvinnas menstruation inte är att betrakta som en sjukdom skulle avgiftsfria mensskydd innebära en prioritering av något som inte kan betraktas ingå i hälso- och sjukvårdens uppdrag. Risken är stor för undanträngningseffekter.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen. (V) reserverade sig.

Regionfullmäktige avslog motion om lika för alla i arbetstidsmodellerna

Neil Ormerod, Sören Bergqvist, Sverker Åslund, Salima Fahad, Viktor Waldau och Maria Fregidou Malama, samtliga (V), föreslog i en motion att regionstyrelsen ska få i uppdrag att utifrån principen "lika för alla" genomföra förändringar i arbetstidsmodellerna som likställer villkoren för alla oavsett facklig tillhörighet.

Enligt tjänsteutlåtandet gör Region Uppsala varje år en kompetensinventering där bristyrken identifieras. Tillsammans med arbetsgivarens möjlighet att rekrytera och behålla kompetens ligger den till grund för olika satsningar och prioriteringar inom kompetensförsörjningsområdet.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen. (V) reserverade sig.

Regionfullmäktige avslog motion om försök med sex timmars arbetsdag

Neil Ormerod, Sören Bergqvist, Sverker Åslund, Salima Fahad, Viktor Waldau och Maria Fregidou Malama, samtliga (V), föreslog i en motion att Region Uppsala ska starta en försöksverksamhet med förkortad arbetstid under minst två år inom minst två verksamheter.

Enligt tjänsteutlåtandet utvärderas arbetstider kontinuerligt i nära samverkan med de fackliga organisationerna. Försöksverksamhet med förkortad arbetstid skulle behöva hanteras i ett projekt utanför de ordinarie processerna. Idag prioriteras bland annat arbete med förändringar av tidigare införda arbetstidsmodeller på Akademiska sjukhuset, förstärkt uppföljning av medarbetarnas situation med tydligare målsättningar samt att minska beroendet av inhyrd personal.

Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen. (V) reserverade sig.

Motioner lämnade utan åtgärd

Regionfullmäktige beslutade att lämna en rad motioner utan åtgärd. Motionerna lades under förra mandatperioden, under styret av en annan politisk majoritet. Den nya politiska ledningen har för avsikt att arbeta på olika sätt med de lagda förslagen.

Följande motioner lämnades utan åtgärd.

• Teckna avtal med vårdgivare som erbjuder digitala vårdmöten och andra digitala hälso- och sjukvårdstjänster
• Stärk vården för hjärtsviktspatienterna
• Barn- och ungdomshälsa i Primärvården
• Konstmuseum i Uppsala
• Kartläggning av orsakerna till den ökade psykiska ohälsan
• Ett gott liv – utan stickmyggor
• Låt föreningar sätta upp busskurer
• Hälsoekonomisk analys av förutsättningarna för kostnadsfri TBE-vaccination

Svar på interpellation om övertagande av Gamla Uppsala museum

Lisa Norén (S) ställde en interpellation till kulturnämndens ordförande Emilie Orring (M) om övertagande av Gamla Uppsala museum. Bakgrunden är att det under föregående mandatperiod förts samtal med riksantikvarien och ämbetet om ett övertagande. Enligt Norén var engagemanget för övertagandet stort inom den dåvarande oppositionen. Därför ställer hon sig undrande till en formulering i den politiska plattformen för det nya styret, att frågan "ska prövas under mandatperioden". Enligt Norén kan detta tolkas som att det inte längre är säkert att verksamheten kommer att övertas.

Frågor: Vilka initiativ har du tagit för att möjliggöra ett övertagande av Gamla Uppsala museum från staten? När kommer ett övertagande att bli aktuellt?

Svar: Under den månad jag hittills har varit ordförande i kulturnämnden har jag försökt att få reda på hur den tidigare S-ledningen arbetat med frågan under den gångna mandatperioden. Jag har bland annat kunnat konstatera att staten nu gör nyinvesteringar i museet genom att bland annat bygga upp en ny basutställning.

Vi i den blågröna regionledningen för samtal om hur vi ska arbeta vidare med frågan. En tidsplan för arbetet och när frågan kan prövas av fullmäktige är inte fastställd ännu. Vårt löfte är i enlighet med vår gemensamma politiska plattform att de ekonomiska förutsättningarna ska klargöras och att frågan ska prövas under mandatperioden.

Svar på interpellation om vårdcentrum i Gottsunda

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till fastighets- och servicenämndens ordförande Björn-Owe Björk (KD) om planeringen för ett vårdcentrum i Gottsunda. Bakgrunden är att den politiska ledningen i Uppsala kommun har aviserat att de tänker initiera en försäljning av Gottsunda centrum. Gottsunda har pekats ut som en möjlig plats för ett framtida vårdcentrum. Enligt Ormerod riskerar en försäljning av fastigheterna att slå undan möjligheterna att etablera ett vårdcentrum.

Fråga: Vilka kontakter har förts mellan Uppsala kommun och Region Uppsala i beredningen av förslaget att sälja fastigheterna, särskilt utifrån perspektivet framtidens vårdstruktur i Uppsala?

Svar: Som hyresgäst kommer vi självklart ha en dialog med hyresvärden vid större förändringar. Inom ramen för Effektiv och nära vård 2030 förs dialog med kommunerna kring etablering av vårdcentrum. 

Fråga: Hur kommer du att bevaka frågan om ett vårdcentrum i Gottsunda i Uppsala kommuns fortsatta planering vad gäller Gottsunda centrum?

Svar: Prioriteringarna när det gäller att upprätta vårdcentrum utgår från om utifall området har en befintlig vårdstruktur som kan funka för vårdcentrum eller ej. Den första delen i arbetet som handlar om att ta fram grundförutsättningarna för utvecklingen av vårdcentrum och vilka minimikrav som finns går att läsa i den delrapport som antogs den 16 april av hälso- och sjukvårdsutskottet.

När det handlar om del två – samverkan med lokala aktörer - kommer regionen i dialog med kommunerna arbeta fram lokala förslag utifrån minikraven. Slutrapporten kommer behandlas i hälso- och sjukvårdsutskottet den 13 augusti.

De områden som nämns som lämpliga för start av lokal utformning är vårdcentrum Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala. Tanken är att efter kartläggning av behov och utbud kunna ta fram en modell och ett idékoncept som sedan kan användas i de kommande etableringarna för övriga orter, till exempel i Gottsunda.

Fråga: Hur kommer Region Uppsala att säkerställa en god samverkan med länets kommuner i planeringen av infrastrukturen för vården? 

Svar: Inom ramen för effektiv och nära vård kommer Region Uppsala att ha en dialog om fysisk planering för att säkerställa tillgång till god vård i hela länet. Samverkan sker både inom Regionalt forum, HSVO och i dialog med enskilda kommuner.

Svar på interpellation om vad som händer när Arbetsförmedlingen förlorar resurser

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) med anledning av Arbetsförmedlingens besked om att kontoren i Enköping och Gimo ska läggas ner.

Frågor: Hur kommer Region Uppsala att arbeta för att belysa konsekvenserna för länets invånare och den regionala utvecklingen av Arbetsförmedlingens nedskärningar? Vilken beredskap har Region Uppsala för att möta de utmaningar som kommer att uppstå om Arbetsförmedlingens kontor i Enköping och Gimo försvinner? Hur tänker du agera för att värna om de människor och orter som drabbas av Arbetsförmedlingens nedläggningsbeslut?

Svar: Det ankommer inte på Region Uppsala att belysa konsekvenserna av Januariöverenskommelsen och regeringens politik för länets invånare. Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har dock regionen haft möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson där vi påtalat behovet av kompensatoriska åtgärder om Arbetsförmedlingen försvinner samt påtalat behovet av en relevant arbetsmarknadspolitik som särskilt beaktar behovet av insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vidare har regionen haft informationsträffar och möten med Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, länets kommuner, Polisen och Försäkringskassan om konsekvenserna av Arbetsförmedlingens beslut om neddragningar i Uppsala län. Bl a har länsstyrelsen fått regeringens uppdrag att inventera statliga jobb och statens närvaro i länet. I detta arbete bidrar Region Uppsala. Dessutom pågår dialog med regeringskansliet och Statens servicecenter kring etablering av servicecentra i länet där möjligheterna till samordning och samlokalisering prövas.

När det handlar om att stödja de människor och orter som kan komma att drabbas av en nedläggning av delar av Arbetsförmedlingen i Region Uppsala framöver, så är det sammantaget svårt att idag överblicka konsekvenserna av de kommande förändringarna. Ett arbete med detta pågår i denna stund. Region Uppsala fortsätter att följa processen och står även i löpande kontakt med Arbetsförmedlingen på högsta nivå. Som ansvarig för regional utveckling är det givetvis min uppgift att följa denna fråga och när eventuella konsekvenser blir tydligare, ta fram politik för att utvecklingen av regionen ska löpa på så smidigt och bra som möjligt. 

Svar på interpellation om situationen på akuten på Akademiska sjukhuset

Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) om situationen på akuten på Akademiska sjukhuset. Bakgrunden är en anmälan från skyddsombuden för fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet som lämnats till arbetsgivaren om arbetsmiljön och de ansträngda patientläget.

Fråga: Anser du att hanteringen av skyddsombudens anmälningar om arbetsmiljön har hanterats tillfredsställande?

Svar:  Jag anser att sedan anmälningarna kom in har såväl högsta ledningen som politiken följt vårdplatsläget mycket noga och försökt hitta såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar.

Fråga: Vilka åtgärder avser du att vidta för att förbättra situationen på akuten?

Svar: Vi i Blågrön Samverkan ser med yttersta allvar på situationen på akuten och den anmälan som inkommit. Ett flertal åtgärder har genomförts för att öppna fler vårdplatser, flera ska genomföras, liksom andra åtgärder för att minska belastningen på akuten.

Åtgärderna som vidtagits handlar om att förlänga befintliga vårdplatser längre än planerat, att hålla vissa öppna även de flesta helger vilket innebär större kapacitet, och att öppna nya vårdplatser. Flera liknande åtgärder är planerade fram till sommaren, liksom en viss ökning av egenvårdsplatser utanför Akademiska vilket frigör vårdplatser där.

Dessutom undersöks möjligheten till en så kallad "utskrivningslounge", där utskrivningsklara patienter på ett mer passande sätt kan invänta färd hem eller till annat boende. Detta frigör vårdplatser på avdelningarna, och det avlastar i sin tur akuten. Den kan troligen öppnas redan före sommaren.

Målbilden för 2020 är att arbeta för en kapacitetsökning motsvarande 70 vårdplatser jämfört med aktuellt läge idag, som matchar vårdbehov för respektive verksamhetsområde. Hittills har 24 helt eller delvis nya vårdplatser öppnat som en följd av åtgärderna, ytterligare 12 är planerade innan sommaren. Vidare pågår rekrytering av läkare under utbildning för att kunna öppna ytterligare 5-10 nya vårdplatser. Utöver detta kan utökningen av egenvårdsplatser och utskrivningsloungen frigöra ännu fler vårdplatser. Jag har även fattat ett ordförandebeslut om att gå vidare med att öppna vårdplatser på Lasarettet i Enköping. Rekrytering av personal till Lasarettet i Enköping pågår och avdelningen kommer att öppna i början av hösten.

Vi fortsätter följa frågan, då det är avgörande för gott bemötande och kvalitet i vården att det finns vårdplatser så att behoven kan hanteras, och detta i sin tur är avgörande för en stabil situation på akutmottagningen.

Kontakt