Uppsnabbat regionstyrelsen 24 september 2019

2019-09-24

Prognos på minus 64 miljoner kronor

Region Uppsalas prognostiserade årsresultatet är förbättrat med 120 miljoner kronor jämfört med juli månad och uppgår till minus 64 miljoner kronor. Den stora förbättringen ligger inom regionstyrelsens verksamhet, som förbättrar årsprognosen med 118 miljoner kronor. Det beror på att intäkterna är högre för specialdestinerade statsbidrag och kostnaderna lägre för övriga kostnader.

Inom vårdstyrelsen och fastighet- och servicenämnden förbättras årsprognosen med 2 miljoner kronor respektive 6 miljoner kronor. Inom sjukhusstyrelsens egen verksamhet försämras årsprognosen med 6 miljoner kronor, på grund av fortsatt höga kostnader för köpt vård. Akademiska sjukhusets årsprognos ligger oförändrat kvar på ett resultat på minus 375 miljoner kronor, vilket till största delen förklaras av obalanser avseende lönekostnader och brist på vårdplatser.

Den genomsnittliga timlönekostnaden för Region Uppsala har ökat med 1,8 procent jämfört med 2018. Förändringen förklaras i huvudsak av årets löneöversyn. Vårdförbundets medlemsgrupper återstår i årets löneöversyn.

(S) yrkade på att regionstyrelsen vid sitt nästa sammanträde får en redovisning vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas och har vidtagits för att minska kostnadsutvecklingen under 2019. Samt att regionstyrelsen vid sitt nästa sammanträde får en redogörelse för hur långt arbetet med åtgärds- och handlingsplanerna har kommit inom Akademiska sjukhuset. Detta bifölls. 

Region Uppsala säljer centrala fastigheter vid Slottsgränd

Nu säljer Region Uppsala delar av dåvarande landstingets lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Köpare är Vincero Fastigheter AB och prislappen ligger på 82,8 miljoner kronor. I köpet ingår inte den fastighet som tidigare inrymde konferenslokaler.

Region Uppsala har tidigare försökt att sälja de fastigheter som tidigare bland annat inrymde dåvarande landstingets ledningskontor. De tre fastigheterna Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 och Fjärdingen 29:1 har även inrymt konferenslokaler och bostäder. I november 2017 hävdes ett avtal med fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties då dessa meddelade att de inte längre tänkte tillträda (Region Uppsala behöll handpenningen på 22 miljoner kronor).

Denna gång gäller avtalet två av tre fastigheter, Fjärdingen 29:1 ingår inte i köpet. Det beror på att det har upptäckts sättningar i dessa före detta konferenslokaler.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att säga ja till affären. Köpare blir Vincero Fastigheter AB och prislappen för Fjärdingen 27:5 och Fjärdingen 27:6 ligger på 82,8 miljoner kronor.

(SD) kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Fokusområden för folkhälsomedel godkända

Region Uppsala fördelar årligen folkhälsomedel på cirka 1,5 miljoner kronor. Dessa medel har till syfte att, utöver Region Uppsalas ordinarie verksamhet, ge stöd till verksamheter som kan ge långsiktiga vinster i arbetet för en god och jämlik hälsa. Tidigare har fokusområden utsetts årligen – men nu godkände regionstyrelsen fokusområden för åren 2019 – 2023. Detta då Rådet för social hållbarhet har bildats, och tagit fram prioriterade insatsområden. Detta möjliggör en mer långsiktig satsning.

Av beslutet framgår bland annat att för innevarande år går pengarna till Upplands idrottsförbunds satsning på "Fritidsbanker" och "Idrott för alla - rörelseglädje hela livet", samt till Region Uppsalas satsning på "Dans för hälsa".

År 2020 går folkhälsomedel till kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor vad gäller tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa, inom målgruppen barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Språktolkar ska upphandlas

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera en upphandling av språktolkar.

Region Uppsala har för närvarande ett ramavtal med Tolkresurs Sverige AB för tolkförmedling. Cirka 50 000 tolkuppdrag förmedlas genom detta avtal varje år, till ett värde av cirka 30 miljoner kronor. Dock löper avtalet ut den 19 januari 2020. Det är därför som Region Uppsala nu initierar en ny upphandling.

Ytterligare satsningar på åtgärder mot psykisk ohälsa

Region Uppsala satsar ytterligare cirka 620 000 kronor på åtgärder mot psykisk ohälsa, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Pengarna kommer i sin helhet från statsbidrag öronmärkta just för detta område.

Pengarna kommer att fördelas till fyra områden. Hälsofrämjande arbete för personer med opiodberoende, personcentrerad slutenvård för personer med psykossjukdom, ökad kompetens hos personalen på Cosmos (asyl- och integrationshälsan) om traumatiserade patienter i vården och slutligen ökad kompetens hos personal inom funktionshinderområdet.

(S) yrkade på att regionstyrelsen vid sitt nästa sammanträde får en redovisning för hur statsbidraget för psykisk ohälsa har fördelats och använts. Detta avslogs, vilket (S) och (V) reserverade sig emot. 

800 000 kronor satsas på standardiserade vårdförlopp

Region Uppsala satsar 800 000 kronor för att förbereda verksamheter på att införa så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). Pengarna kommer i sin helhet från statsbidrag.

Standardiserade vårdförlopp innebär att vården organiseras på ett likartat sätt i enlighet med beprövad kunskap, och där man tar med hela vårdkedjan inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering. Sedan tidigare arbetar man, enligt tjänsteutlåtandet med goda resultat, med standardiserade vårdförlopp för cancerområdet.

Därför tillkommer nu 10 nya diagnosområden. Bland annat hjärtsvikt, höftartros, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och stroke. Under 2019 ska innehållet i de olika vårdförloppen tas fram av respektive arbetsgrupp inom kunskapsstyrningssystemet. Minst fem ska vara klara att implementeras 2020.

(S) yrkade på att regionstyrelsen vid sitt nästa sammansträde får en redovisning för hur statsbidraget för standardiserade vårdförlopp har fördelats och använts. Detta avslogs, vilket (S) och (V) reserverade sig emot.

Cancerplan för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen dels cancerplan 2019 – 2021 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, dels utvecklingsplan för cancervården i Region Uppsala 2019 – 2021 (som är en regionalt anpassad plan, utifrån sjukvårdsregionens plan).

Cancerplanen är en plan för hur cancervården bör utvecklas och förbättras de närmaste tre åren. Den tar upp prevention, diagnostik, behandling och uppföljning. Den bygger i grunden på en nationell cancerstrategi. Prioriterade områden är bland annat prevention, screening för tidig upptäckt av vissa cancersjukdomar, cancerrehabilitering och palliativ vård (alltså vård i livets slutskede) av cancerpatienter.

Jämfört med föregående sjukvårdsregionala cancerplan har exempelvis avsnitten om tidig diagnostik och screening utvecklats och konkretiserats, enligt tjänsteutlåtandet.

Region Uppsala yttrar sig om investeringar

Region Uppsala har fått lämna synpunkter på delbetänkandet Bättre kommunikation för fler investeringar (SOU 2018:56) och slutbetänkandet Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21).

Region Uppsala delar i allt väsentligt analysen och slutsatserna som rör Sveriges kommunikation och arbete för att få till stånd fler investeringar i landet. Vad gäller delbetänkandet har Region Uppsala inga tillägg.

I slutbetänkandet stödjer Region Uppsala helt förslaget om att Business Sweden bör ges ökade resurser att stödja svenska regioners förutsättningar för långsiktigt investeringsfrämjande, genom samarbetsavtal. Detta skulle, enligt yttrandet, kunna samordnas med länets övriga insatser för internationell handel och export, genom Regionalt Exportcentrum.

Vissa synpunkter på nationell biblioteksstrategi

Region Uppsala har fått yttra sig över förslaget till en nationell biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare. Det är Kungliga biblioteket (KB) och utredaren Erik Fichtelius som har tagit fram utredningen på uppdrag av regeringen.

Region Uppsala välkomnar en nationell biblioteksstrategi, och instämmer delvis i utredningens förslag. Några synpunkter lämnas dock. Region Uppsala saknar exempelvis visionära förslag på nya arbetssätt som kan utveckla bibliotekens uppdrag. Reformförslagen skulle dessutom, enligt remissyttrandet, må bra av att prioriteras och kopplas till en rimlig finansiering. De pengar som satts av verkar inte räcka för att finansiera strategins förslag.

Region Uppsala tycker också att utredningen lämnar förvånansvärt lite utrymme till den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen innebär, i korthet, att regionerna fördelar statliga medel till regionala kulturverksamheter (tidigare fick regionala verksamheter söka stöd från Kulturrådet, och staten fördelade bidragen).

Positivt med fossiloberoende i Örebro län

Region Uppsala har fått yttra sig över "Handlingsplan för att nå en fossiloberoende fordonsflotta i Örebro län till år 2030". I sitt svar skriver Region Uppsala att planen berör utmaningarna på ett relevant sätt, men att planen i något större utsträckning bör fokusera på behovet av effektivisering av transportarbetet.

Föreslagna åtgärder är, enligt yttrandet, relevanta och Region Uppsala ser mycket positivt på att drivmedelsprioriteringarna och åtgärderna ligger i linje med de prioriteringar och åtgärder som finns i Region Uppsalas och Länsstyrelsen i Uppsala läns regionala plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Som vanligt kan yttrandet i sin helhet läsas på www.regionuppsala.se, under Demokrati och insyn, Politik och slutligen Regionstyrelsen.

Synpunkter på biobränsle för flyg

Region Uppsala har yttrat sig över "Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget" (SOU 2019:11).

Region Uppsala ställer sig positivt till framtagandet av styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan. Utredningen är, enligt yttrandet, ambitiös, väl genomarbetad och visar på ett tydligt sätt den komplexitet och osäkerhet som råder kring flygets strategiska utvecklingsfrågor.

Region Uppsala bedömer att det finns osäkerhet kring tillgången på ”biobaserade restprodukter” som uppfyller hela flygets drivmedelbehov. Det är därför, enligt yttrandet, viktigt att politiken på detta område främjar alternativa tekniker inom grön flygteknik så som elflyg, samt ytterligare åtgärder som minskar utsläppen från flygande.

Region Uppsala yttrar sig över strategi för Västmanland

Region Uppsala har även yttrat sig över ”Regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län – Ett livskraftigt Västmanland”. Region Uppsalas sammanfattande bedömning är att strategin kopplar tydligt till Agenda 2030 (som anger de globala hållbarhetsmålen) och det regionala utvecklingsuppdraget, samt att den är relevant.

Dock anser Region Uppsala, enligt sitt yttrande, att strategin är lite för generell. Ytterligare konkretisering och ansvarsfördelning skulle vara till hjälp.

Som vanligt kan yttrandet läsas i sin helhet på www.regionuppsala.se (Demokrati och insyn, Politik, Regionstyrelsen).

Kontakt