Uppsnabbat regionstyrelsen 26 februari 2019

2019-02-26

Region Uppsala tar fram strategier för att bli en bättre arbetsgivare

Regiondirektören får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som på kort och lång sikt förbättrar Region Uppsalas förmåga som arbetsgivare. En slutrapport ska vara färdig i januari 2020. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Reformen kallas för Region Uppsalas viktigaste resurs och syftar, enligt handlingarna, till att ta ett samlat grepp för att förbättra Region Uppsala som arbetsgivare. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå förbättringar inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö, organisation samt löne- och arbetsgivarpolitik.

Tidplan och organisation för genomförandet ska fastställas av utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning i april 2019. En första delrapport ska vara klar i september 2019. En slutrapport ska lämnas till regionstyrelsen senast i januari 2020.

(V) lämnade ett särskilt yttrande.

(SD) yrkade på att deras motion om parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset i sammanhanget skulle behandlas på regionstyrelsen i april, något som avslogs.

Överenskommelse kring missbruk godkänd

Regionstyrelsen godkände en överenskommelse kring riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län vid sitt sammanträde. Överenskommelsen gäller från den 1 januari under förutsättning av att länets kommuner fattar samma beslut.

Det är socialtjänstlagen som säger att regioner och kommuner är skyldiga att ingå en gemensam överenskommelse om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, andra beroendeframkallande medel, dopningsmedel samt spel om pengar.

Syftet med överenskommelsen är, enligt handlingarna i ärendet, att tydliggöra ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna. Till hjälp finns Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM), och sedan i januari 2018 gäller vården alltså även spel om pengar.

Av överenskommelsen framgår nu bland annat att Region Uppsala ansvarar för att medicinskt bedöma och utreda, samt behandla sjukdomar och skador. Kommunen ansvarar för att förebygga och aktivt arbeta för att motverka missbruk. Socialtjänsten ska även bedöma, utreda och besluta om insatser så att den enskilde får den hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Insatserna som erbjuds enligt socialtjänstlagen är frivilliga. Om personer med missbruk behöver vård men inte samtycker till detta, kan vården under vissa förutsättningar ges mot den enskildes vilja.

(SD) yrkade bland annat på att skrivningar om sprutbytesprogrammet skulle ändras, vilket inte väckte bifall.

Positivt med strategi för ett fossilfritt Uppsala län

Region Uppsala har besvarat Länsstyrelsen i Uppsala läns remiss på Klimat- och energistrategin Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län. Region Uppsala berörs både som regional utvecklingsaktör och som en stor arbetsgivare med en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Förslagen i remissen tar sin utgångspunkt i de skärpta nationella klimatmål som har fastställts. Dessa innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2045 ska vara 85 procent lägre än år 1990. Strategin ligger väl i linje med Region Uppsalas miljöprogram 2019 - 2022, samt med den Regionala planen för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

Region Uppsala ställer sig positiv till upprättandet av strategin och lämnar även några förslag på förbättringar. Region Uppsala efterlyser tydliga uppsatta mål och delmål i strategin. Region Uppsala vill också se skrivningar om hur samverkan och uppföljning ska gå till, och exempelvis vilka utmaningar som bör hanteras gemensamt på regional nivå. Region Uppsala gör också bedömningen att skrivningarna om potentialen i upphandlingar kan skärpas.

38,6 miljoner kronor till regional utveckling

Nu är fördelningen av de regionala utvecklingsanslagen klara. Regionstyrelsen fördelade cirka 38,6 miljoner kronor till verksamhetsstöd, samt medlems- och serviceavgifter. I flera fall och vad gäller de större summorna var beslut fattade redan tidigare i den regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Cirka 12,8 miljoner kronor är verksamhetsstöd, RUN har där redan fördelat drygt 8,5 miljoner kronor till Almi. Stöd ges också till Uppsala Innovation Centre (1 234 200 kronor), Uppsala Bio (1 100 000 kronor), Drivhuset (770 100 kronor), Coompanion (459 000 kronor), STUNS Energi (400 000 kronor) samt Connect (306 000 kronor).

Drygt 23 miljoner går till medlems- och serviceavgifter, där den absolut största delen av pengarna går till Upplandsstiftelsen (RUN har redan avsatt drygt 21,5 miljoner kronor till detta). Pengarna går även till avgifter till Mälardalsrådet, EIT-Health, Östra Sveriges luftvårdsförbund samt Svealands kustvattenförbund.

Överenskommelse kring strukturfondsarbete

Regionstyrelsen godkände en överenskommelse om hur länen inom Östra Mellansverige ska hantera EU:s strukturfondsarbete. Överenskommelsen innebär bland annat att länen gemensamt finansierar en tjänst för en koordinator.

Uppsala län ingår i EU:s regionala programindelning Östra Mellansverige (ÖMS) tillsammans med Västmanland, Sörmland, Östergötland och Örebro län. Länen tilldelas tillsammans cirka 1,4 miljarder kronor från EU:s Regional utvecklingsfond (ERUF) och Socialfond (EFS) för programperioden 2014 – 2020.  

Region Uppsala har i uppdrag från staten att tillsammans med övriga regionalt utvecklingsansvariga aktörer säkerställa ett effektivt genomförande av programområdena. Under 2017 och 2018 har olika verksamheter och projekt i Uppsala län fått totalt 520 miljoner kronor från strukturfonderna ESF och ERUF.

Hela strukturen med ÖMS arbete med strukturfonderna hålls samman av en koordinator. Enligt överenskommelsen samfinansierar nu de fem ingående länen denna tjänst med 1,35 miljoner kronor per år. 270 000 kronor avsätts per år för samverkan inom ÖMS kring strukturfonderna åren 2019 och 2020.

Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon antagen

Vid sitt möte antog regionstyrelsen Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Uppsala län. Prioriterade infrastrukturåtgärder åren 2020 – 2025 är exempelvis en publik gastankstation samt en regiongasbussdepå i Tierp.

Bakgrunden är enligt handlingarna i ärendet att Region Uppsala verkar i ett av de snabbast växande länen vad gäller befolknings- och näringslivstillväxt. Denna utveckling behöver synkroniseras med omställningen till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, där transporter och möjligheten att förflytta sig spelar en nyckelroll.

Den regionala utvecklingsnämnden avsatte pengar under 2018 för framtagande av en plan. Samtidigt fick Länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att arbeta fram en regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. Resultatet blev att både Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län blev uppdragsgivare, medan Biogas Öst med Biodriv Öst AB utförde uppdraget. Det är denna plan som nu klubbades.

Planen tydliggör i första hand att infrastruktur för flera drivmedel behöver utvecklas för att uppfylla målet om en minskning av utsläppen med växthusgaser med 70 procent till år 2030. Dessutom behövs en omställning av drivmedelsanvändningen, effektivare motorer och minskade transportaktiviteter. Offentlig sektor är, enligt planen, en viktig aktör som bör prioritera sina insatser för att underlätta och stödja utvecklingen av ny infrastruktur i länet. Marknaden kommer att lösa mycket då det finns en kommersiell potential i det, men på en del platser behövs incitament för att få igång en omställning.  Av planen framgår bland annat att andelen laddbara personbilar år 2030 beräknas till 41 000 bilar (i slutet av 2017 var motsvarande siffra cirka 1 065 bilar).

Planen listar även förslag till möjliga insatser. Hit hör förslag om en länsövergripande överenskommelse om att upphandla och nyttja förnybara drivmedel. Överenskommelsen ska gälla mellan Region Uppsala, Länsstyrelsen och länets kommuner. Den offentliga upphandlingen kan användas som ett strategiskt verktyg – Region Uppsala ställer exempelvis krav vid fordonsinköp och vid transportintensiva upphandlingar som färdtjänst, sjukresor med mera.

Slutligen listar planen infrastrukturåtgärder som bör prioriteras under åren 2020 – 2025 för att uppnå målet. Här finns bland annat en publik gastankstation samt en regiongasbussdepå i Tierp. Här finns även en publik gastankstation i norra Uppsala och en publik gastankstation i Heby. Vidare en regiongasbussdepå i Enköping och snabbladdare för elfordon exempelvis vid Akademiska sjukhuset och Centralstationen i Uppsala, samt i Tierp och Enköping.

Den regionala planen innebär däremot inte i sig att pengar fördelas till olika satsningar, utan den måste i så fall i ett senare skede kompletteras med politiska beslut.

Nytt steg framåt för Effektiv och nära vård

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att godkänna förslag om Effektiv och nära vård, den stora omställningsprocess sjukvården nu befinner sig i, och som måste komma med i Regionplan och budget för åren 2020 – 2022.

Effektiv och nära vård handlar bland annat om att göra sjukvården mindre sjukhuscentrerad, och att genomföra stora satsningar på en digital infrastruktur. Bland mycket annat listas nu att vårdcentrum ska etableras under 2020 – 2022 i Tierp, Östhammar, Enköping samt på minst två ställen i Uppsala, exempelvis vid Kungsgärdets vårdcentral och Samariterhemmets vårdcentral.

(V) lämnade ett särskilt yttrande.

Kontakt