Uppsnabbat regionstyrelsen 29 april 2019

2019-04-29

Resultat på minus 131 miljoner för kvartal ett

Region Uppsalas resultat för kvartal ett uppgår till minus 131 miljoner kronor. Detta är 91 miljoner kronor sämre än budget. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen och det är framförallt lägre riks- och regionintäkter, tillsammans med högre personal- och läkemedelskostnader som utgör de största avvikelserna.

Årsbudgeten för Region Uppsala 2019 uppgår till 138 miljoner kronor. Årsprognosen per mars ligger oförändrat kvar på minus 163 miljoner kronor, vilket beror på fortsatta obalanser med lönekostnader och brist på vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Kapacitetsproblemen skapar problem med att säkerställa tillräcklig volym i slutenvården, och med att öka leveransen inom riks- och regionsjukvårdsuppdragen.

För att komma tillrätta med obalanserna inom Akademiska sjukhuset genomförs de åtgärdsprogram som sjukhuset har arbetat fram och beslutat under 2018 och det program som tagits fram under inledningen av 2019. För att ytterligare minska kostnadsnivån under 2019 kommer det att krävas ytterligare åtgärder.

Vid regionstyrelsens möte fick regionstyrelsens ordförande i uppdrag att till nästa möte redovisa sjukhusstyrelsens planerade och vidtagna åtgärder vad gäller ekonomin. 

Drygt 1,2 miljoner kronor till kompetenscentrum

Region Uppsala medfinansierar Uppsala universitets projektansökan AddLife med totalt 1 260 000 kronor under åren 2020 - 2024, detta efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet gäller under förutsättning av att Uppsala universitet även beviljas medel från Vinnovas program Kompetenscentrum.

Det är alltså Uppsala universitet som lämnat in en ansökan till Vinnova om finansiering av ett nytt kompetenscentrum vid universitetet, AddLife. Centrumet ska utveckla och tillhandahålla kompetens inom additiv tillverkning (3D-printing) för de så kallade livsvetenskaperna, samt bedriva forskning i nära samarbete med industrin. För centrumets verksamhet kräver Vinnova 30 procent medfinansiering av universiteten, och 30 procent av näringslivet (inklusive Region Uppsala).

Planen är, enligt handlingarna i ärendet, att använda Region Uppsalas medfinansiering för att finansiera en tjänst inom centrumet. Region Uppsala kommer också att erbjudas plats i styrgruppen för satsningen. AddLife ska drivas från den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (Ångströmlaboratoriet).

Frånsett denna medfinansiering stödjer Region Uppsala även satsningen med tid från läkare på Akademiska sjukhuset, motsvarande en kostnad av 3 790 800 kronor.

Upphandling av försäkringsmedicinska utredningar initieras

Region Uppsala kommer att genomföra en upphandling av försäkringsmedicinska utredningar, beslutade regionstyrelsen. Region Uppsala är enligt lag skyldiga att leverera den sortens utredningar, efter avrop från Försäkringskassan (som behöver utredningarna för att kunna fatta beslut). Inför 2019 var exempelvis Försäkringskassans bedömning att Region Uppsala skulle förmedla 300 försäkringsmedicinska utredningar.

Med dagens upphandlade utredare (en upphandling som skett inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion) förmår inte längre Region Uppsala att leverera de utredningar som krävs. En fastslagen gräns för resor på 25 mil gäller också, vilket begränsar antalet aktörer som kan komma ifråga. Därför beslutades nu att Region Uppsala ska initiera en upphandling i egen regi.

(V) anmälde att de kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Region Uppsala satsar ytterligare 4 miljoner för insatser inom sjukskrivning och rehabilitering

Region Uppsala kommer att satsa ytterligare 4 miljoner kronor på insatser inom sjukskrivning och rehabilitering, utöver de 20 miljoner som redan satsas på området. Detta efter beslut av regionstyrelsen. Därmed kan Region Uppsala få ta del av statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019".

Bakgrunden är att regionerna kan få ta del av särskilda stöd från staten, under förutsättning av att de själva också satsar ekonomiskt på dessa områden. I de flesta fall är det regionfullmäktige som tar beslut om de riktade statsbidragen, men finns det behov av en tillfällig satsning under pågående budgetår kan regionstyrelsen gå in – vilket nu alltså skedde.

Statsbidraget är prestationsbaserat och genom att göra en satsning på ytterligare 4 miljoner kronor kan Region Uppsala komma att få ta del av runt 44 miljoner kronor i statliga pengar. Staten delar ut sammanlagt drygt 1,2 miljarder som en del i en överenskommelse. Fem olika villkor finns: en kompetenssatsning i försäkringsmedicin, en funktion för koordinering, insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, utökat elektroniskt informationsutbyte samt stöd för rätt sjukskrivning.

Senare väntas nya regler inom området, bland annat en lag om koordineringsinsatser. Det övergripande målet med satsningarna på området är, enligt handlingarna, att förebygga eller förkorta sjukskrivning, och att främja kvinnors och mäns återgång i arbete.

Ny rutin vid större arbetsmiljörelaterade händelser

Regiondirektören får i uppdrag att införa en rutin för hur utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning ska få information om större arbetsmiljöhändelser på övergripande nivå. Samt hur styrelser och nämnder ska få information om större arbetsmiljöhändelser inom respektive verksamhetsområde. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden till beslutet är ett initiativärende från Helena Proos (S), där hon föreslog att det borde införas en sådan rutin. Detta då politikerna har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön inom Region Uppsalas verksamheter.

Handlingsplan för oberoende av hyrpersonal ses över

Regiondirektören får i uppdrag att se över, uppdatera och justera handlingsplanen för oberoende av inhyrd personal. Samt att säkerställa att den förankras hos berörda styrelser. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att Region Uppsala sedan år 2016 är en del av det regiongemensamma projektet Oberoende av inhyrd personal. Enligt handlingarna finns många skäl till varför Region Uppsala vill bli oberoende. Ett långsiktigt utvecklingsarbete och arbetet med hälsobefrämjande arbetsplatser förutsätter egna medarbetare. För patienter ger det en högre kvalitet i vården och en hög patientsäkerhet. Även ekonomin spelar in – det är mer kostsamt att hyra in personal.

I Regionplan och budget 2019 – 2021 får hälso- och sjukvårdsförvaltningarna uppdraget att uppnå ett oberoende av hyrpersonal senast den 31 december 2021. Oberoende definieras som att kostnaderna för inhyrning av personal får uppgå till maximalt 1 procent av personalkostnaderna.

(SD) anmälde att de kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Region Uppsala yttrar sig över förslag om sjukförsäkring

Region Uppsala har fått yttra sig över betänkandet Samspel för hälsa, finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80).

Region Uppsala ansluter sig i mångt och mycket till det yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har lämnat. Det innebär bland annat att Region Uppsala instämmer i att det finns ett fortsatt behov av ett ekonomiskt stöd till regionerna för arbetet med att utveckla en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Ett statsbidrag med långsiktiga och förutsägbara planeringsförutsättningar bör införas. Om statens utgifter för sjukförsäkringen minskar, genom insatser från hälso- och sjukvården, så är det enligt yttrandet rimligt att regionerna kompenseras för sina insatser.

Till skillnad från SKL anser dock Region Uppsala att utredningen har ett bra förslag till betalningsmodell.

Region Uppsala har synpunkter på Framtidens specialistsjuksköterska

Region Uppsala har fått yttra sig över Utbildningsdepartementets betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.

I betänkandet presenterar utredningen förslag till lösningar på hur man ska kunna främja sjuksköterskeyrkets attraktivitet och öka tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor. Betänkandet fokuserar på sådant som en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildningen, och utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS).

Region Uppsala har dock en del kritiska synpunkter på betänkandet. Bland annat att de modeller som presenteras inte svarar upp mot morgondagens krav. Utredarna föreslår exempelvis 3 fasta inriktningar, medan Region Uppsala vill se en utveckling av förslaget till 11 fasta varianter av specialistsjuksköterska. Det påpekas särskilt att barnsjukvården inom Region Uppsala känner stark oro för framtidens omhändertagande av barn och ungdomar med somatisk sjukdom, utifrån utredningens förslag som innebär att den nuvarande vidareutbildningen Barn och ungdom avskaffas.

Vad gäller inrättandet av utbildning till AKS påpekar Region Uppsala bland annat att arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården bör vara ett behörighetskrav. Remissyttrandet kan som vanligt läsas i sin helhet på regionuppsala.se (under Demokrati och insyn, därefter Politik och därefter Regionstyrelsen).

Emilie Orring (M) förordnas till ersättare till regionstyrelsens ordförande

Emilie Orring (M) förordnas till ersättare till regionstyrelsens ordförande, under Stefan Olssons (M) bortavaro. Detta beslutade regionstyrelsen. Beslutet gäller som längst fram till den 31 augusti 2019, eller tills dess att regionfullmäktige fattar ett annat beslut.

Cecilia Linder (M) utsågs till regionråd under perioden 1 maj till 31 juli 2019.

Kontakt