Uppsnabbat regionstyrelsen 4 november 2019

2019-11-04

Prognos på minus 148 miljoner kronor

Det prognostiserade årsresultatet för Region Uppsala uppgår efter september månad till minus 148 miljoner kronor. Detta är en försämring med 84 miljoner kronor sedan augusti månad. Något som huvudsakligen beror på att Akademiska sjukhuset justerar ner sin årsprognos med 102 miljoner.

De främsta förklaringarna till det är ökade personalkostnader, samt ökade kostnader för köpt vård och läkemedel. Detta i kombination med att planerade kostnadsdämpande åtgärder inom framförallt personalkostnader inte ger tillräcklig effekt.

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Regionstyrelsen beslutade i november 2017 att införa en intern klimatväxling från och med 2018. Syftet var att motivera till mer klimatsmarta resor. Klimatväxling infördes för flygresor till och från Göteborg, Malmö och Umeå. Dessa orter är de vanligaste destinationerna för Region Uppsalas flygresor. Den interna klimatväxlingen innebär en höjning av priset för flygresor (inkluderat buss och taxiresor till och från flygplatserna) med 30 procent.

I samband med delårsbokslutet redovisas nu siffror för utvecklingen av flygresor. Mellan 2017 och 2019 minskade antalet flygresor till Malmö från 429 till 292, resor till Umeå från 254 till 129 och resor till Göteborg från 210 till 180.

Totalt genererade klimatväxlingen 504 000 kronor under 2018. Och de pengar som kommer in går till satsningar som i sig ska minska behovet av resor eller underlätta klimatanpassade resor. I år går pengarna i första hand till utrustningspaket för digitala möten. I andra hand går pengarna efter ansökan från Region Uppsalas verksamheter till insatser för klimatfrämjande åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om merkostnader för utlandsresor med tåg, istället för flyg.

Hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan antagna

Vid sitt möte antog regionstyrelsen föreslagna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i Uppsala län. Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som har bjudit in Region Uppsala att anta hållbarhetslöften, i enlighet med Länsstyrelsens "Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att minska klimatpåverkan".

Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2019 – 2022 och innehåller 21 prioriterade åtgärder för klimatarbetet inom fyra olika fokusområden. Åtgärderna ska bidra till att nå bland annat de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Inom området "Transporter och arbetsmaskiner" finns exempelvis åtgärder som att öka gång och cykling, att underlätta för besökare, kunder och föreningsaktiva att resa fossilfritt samt att arbeta för fossilfria tjänstefordon.

Enligt tjänsteutlåtandet ryms hållbarhetslöftena inom de åtgärder som redan föreslås genomföras inom ramen för miljöprogrammet 2019 – 2022, länstransportplanen samt den regionala cykelstrategin. Inga tillkommande kostnader följer därför med hållbarhetslöftena.

Regionstyrelsen initierar en upphandling av IT-partner

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att initiera en upphandling av IT-partner, för det som kallas för den hållbara och moderna arbetsplatsen.

Region Uppsala behöver, enligt tjänsteutlåtandet, ta ett helhetsgrepp för att hitta de bästa lösningarna vad gäller kostnader, miljö och hållbarhet. Mellan juni 2019 och juni 2020 går ett flertal upphandlade avtal ut. Det gäller surfplattor, datorer, bildskärmar, digital diktering, mobila och fasta telefoner och medicintekniska datorer – samt tillbehör och tillhörande tjänster för dessa produktkategorier.

I augusti 2020 går även avtalet ut som gäller återtag (återvinning av gammal IT-utrustning).
Beslutet ersätter ett tidigare fattat beslut i regionstyrelsen, då man i juni beslutade att initiera en upphandling av "datorer, surfplattor, skärmar och tillhörande tillbehör samt tjänster". Detta då flera produktområden nu har lagts samman och det behövs ett nytt beslut om initiering.

Initiativ om återöppnande av HBTQ-psykologmottagning besvarat

I augusti lämnade (S) in ett initiativärende om att regionstyrelsen ska verka för att återöppna den speciella HBTQ-mottagningen som tidigare drevs i Uppsala med pengar från riktade statsbidrag.

I det svar som nu regionstyrelsen antog konstateras bland annat att de pengar som finns genom statsbidrag till så kallad brukardelaktighet i år går till bland annat brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU).

I svaret poängteras också att anställda inom Region Uppsala ska utbildas kring normer och bemötandekompetens utifrån diskrimineringslagstiftningen. Målsättningen med det pågående arbetet med Effektiv och nära vård 2030 är bland annat att vården ska vara effektiv, sammanhållen och tillgänglig. Det ska vara enkelt och tydligt för invånarna var de ska söka vård. Att upprätta fristående verksamheter kring olika målgrupper motverkar den målsättningen.

Med den motiveringen ansågs initiativet besvarat.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Inriktning för vårdcentrumutveckling godkändes

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen inriktningen för länets vårdcentrumutveckling.

Vårdcentrum är en del av den utvecklingsprocess som heter Effektiv och nära vård 2030, och bland annat innebär en mindre sjukhustung vård. Vårdcentrum beskrivs som en nod för framtida hälsocentraler inom ett geografiskt område. Här ska vård- och omsorgsverksamhet från både Region Uppsala och kommuner koncentreras, arbetet ska ske nätverksbaserat.

Enligt den inriktning som nu antogs ingår regional och kommunal hälso- och sjukvård i en gemensam vårdkedja. Prioriterade målgrupper för ett vårdcentrum är patienter med komplexa behov, exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar.

Inriktningen är att det, utifrån befolkningsunderlaget, i ett första steg ska finnas vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett andra steg är inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo kommun. I Heby och Älvkarleby ska det finnas så kallade hälsocentraler, med ett förstärkt geografiskt hälsoansvar. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby kommun knyts till vårdcentrum i Tierp.

Förstudier för vårdcentrum i bland annat Tierp

Regiondirektören får i uppdrag att beställa förstudier för om- och nybyggnation av ett antal vårdcentrum. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Det rör sig på kort sikt om vårdcentrum på Samariterhemmet i Uppsala och vårdcentrum i Tierp, och på lång sikt för ett vårdcentrum i de centrala delarna av Uppsala – samt för Tierp. Att det behövs två förstudier för Tierp beror på att den på kort sikt tar sikte på vårdcentrum i befintliga lokaler, medan den på lång sikt handlar om eventuell ny- och tillbyggnad.

Vårdcentrum är alltså ett slags noder där det kommer att bedrivas både vård som idag bedrivs på vårdcentraler, och viss vård som idag bedrivs på sjukhus. Därtill även vård som idag bedrivs i kommunal regi.

Vårdcentrum är en del av Effektiv och nära vård 2030, regionfullmäktige ställde sig bakom dess målbild och strategier i juni 2018.

(S) och (V) hade velat se en förstudie även för vårdcentrum i Gottsunda.

Region Uppsala yttrar sig över utredning om komvux för elever med svenska som andraspråk

Region Uppsala har yttrat sig över Utbildningsdepartementets utredning På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk.

Region Uppsala instämmer i mycket av utredningens förslag men lämnar också ett antal synpunkter och kommentarer. Exempelvis att det skulle kunna vara bra att koncentrera vissa utbildningar och språkgrupper till ett geografiskt område (ort eller kommun) för att öka möjligheterna att upprätthålla en god kvalitet inom svenskundervisningen. Det råder idag en stor brist på behöriga lärare.

Som vanligt kan hela yttrandet läsas på regionuppsala.se, under Demokrati och insyn, Politik, Regionstyrelsen.

Bra med krav på demokratiska värderingar

Region Uppsala har yttrat sig över betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Tanken med utredningen är att offentliga medel bara ska gå till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar.

Region Uppsala instämmer i utredningens förslag och anser att utredningen är ett mycket bra stöd för bidragsgivning på regional nivå, även om den är framtagen med sikte på statliga bidrag. Betänkandet redovisar bland annat tydligt vilka handlingar som innebär att bidrag inte får lämnas. Exempelvis att en organisation uppmanar medlemmar eller allmänhet att inte följa svensk lag, eller medvetet vilseleder eller sprider felaktig information i syfte att underminera demokratin.

Enligt tjänsteutlåtandet är det också positivt att utredningen innehåller ett förslag om att staten kan stödja handläggare i regioner och kommuner i bedömningarna av demokrativillkor för bidragsgivning.

Positivt med Region Gävleborgs utvecklingsstrategi

Region Uppsala har fått yttra sig över Region Gävleborgs förslag till regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län.

Region Uppsala ser positivt på att Gävleborg definierar det regionala utvecklingsarbetet som det långsiktiga, strukturförändrande arbete som bidrar till hållbar regional utveckling och tillväxt. Bedömningen är att strategin uttrycker en tydlig koppling till Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget.

Tjänsteutlåtandet konstaterar också att flera av de utmaningar som Gävleborg står inför ligger i linje med utpekade målområden i nuvarande regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, något som skapar bra förutsättningar för dialog

Kontakt