Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 16 december 2019

2019-12-16

Förbättrad tillgänglighet hos BUP

Tillgängligheten hos barn- och ungdomspsykiatrin förbättrades i november jämfört med föregående månad. Det framgår av Akademiska sjukhusets månadsrapport, som redovisades för sjukhusstyrelsen.

I november fick 62 procent besök inom 30 dagar, jämfört med 57 procent i oktober. 100 procent erbjöds besök inom 60 dagar. Verksamheten har ökat tillgängligheten genom att förbättra patientflöden, optimera resurser och se över balansen mellan nybesök och återbesök.

När det gäller övrig vård har antalet patienter som väntar på återbesök minskat med 5400 jämfört med föregående månad, en förbättring med 9 procent. Tillgängligheten till operation/behandling har däremot försämrats med 11 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Det prognosticerade underskottet för Akademiska ligger kvar på samma nivå som föregående månad, minus 527 miljoner kronor. Årsprognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet är på minus 48 miljoner kronor, en försämring med 5 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Lasarettet i Enköping lämnar också en oförändrad prognos på minus 4,5 miljoner kronor.

Ändrade datum för sjukhusstyrelsen

Sammanträdesschemat för sjukhusstyrelsen har justerats. Ett extra sjukhussammanträde kommer att hållas den 13 januari, då beslut ska fattas om verksamhetsuppdrag och budget. Ytterligare ett datum justerades.

Följande datum gäller nu för sjukhusstyrelsens sammanträden under 2020: 13 januari, 24 februari, 24 mars, 20 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 22 september, 19 oktober, 17 november, 14 december.

Kontakt