Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 17 juni 2019

2019-06-17

Akademiska sjukhuset får tre år på sig att nå ekonomisk balans

På tre år ska Akademiska sjukhuset gå från ett beräknat underskott på - 375 miljoner kronor till ett nollresultat. Idag antog sjukhusstyrelsen en plan för hur Akademiska sjukhuset ska nå ekonomisk balans.

Enligt planen ska Akademiska sjukhuset steg för steg minska det ekonomiska underskottet under de kommande tre åren.

Beslutet i sjukhusstyrelsen innebär bland annat att det ska göras en total genomlysning av Akademiska sjukhusets uppdrag. En projektgrupp ska ta fram förslag om vilka av sjukhusets uppdrag och verksamheter som ska föras över till den nära vården och Lasarettet i Enköping, inom ramen för Effektiv och nära vård. Projektet ska definiera Akademiska sjukhusets forsknings- och utbildningsuppdrag och ta fram förslag till produktionsuppdrag för Akademiska sjukhuset i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Genomlysningen ska också ge förslag på vilka av sjukhusets verksamheter som kan fasas ut, där samma vård kan köpas av andra vårdgivare.

Resultatet av genomlysningen ska redovisas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december 2019.

Sjukhusstyrelsen gav också sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en plan för sjukhusets kvalitetsarbete 2020-2022. I denna plan ska det säkerställas att samtliga enheter och avdelningar inom alla verksamhetsområden arbetar systematiskt för att öka patientsäkerheten och korta vårdtiden genom att minimera undvikbar vård, till exempel vårdskador.

En plan ska även tas fram för sjukhusets arbete med att stärka och standardisera produktionsplaneringen. Planen ska vara fullt genomförd vid utgången av 2022. Sjukhusstyrelsen beslutade i samband med detta att alla personalkategorier inom vårdproduktionen ska schemaläggas samplanerat, då det är en förutsättning för att få produktionsplaneringen att fungera.

(V) lämnade ett yrkande om att öka anslaget till Akademiska sjukhuset för att möjliggöra en balans mellan ekonomi och uppdrag inom tre år. Detta avslogs.

Förbättring av vuxnas psykiska hälsa ska utredas

Region Uppsala ska utreda den psykiska hälsan hos vuxna i Uppsala län ska kunna förbättras. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sedan tidigare pågår en utredning om åtgärder för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa. Uppdraget till den utredningen utvidgas nu till att även omfatta vuxna.

Slutrapporten ska lämnas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december 2019.

Oförändrad årsprognos för Akademiska

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset bedöms fortsatt till minus 375 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för maj. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar också en negativ årsprognos på minus 36 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

(V) och (SD) yrkade på att sjukhusdirektören ska ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att avhjälpa vårdplatsbristen. Detta avslogs.

Kontakt