Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 21 oktober 2019

2019-10-21

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats. Det framgår av den senaste månadsrapporten.

Efter september månad beräknas Akademiska sjukhuset göra ett underskott på minus 477 miljoner kronor under 2019. Den tidigare prognosen låg på minus 375 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till den ändrade prognosen är en fortsatt hög kostnadsökningstakt i kombination med att planerade åtgärder inte ger tillräcklig effekt för att bryta kostnadsutvecklingen.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet, som bland annat inkluderar köpt specialistvård från andra län, är oförändrad på minus 43 miljoner kronor.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att stärka den ekonomiska styrningen på Akademiska sjukhuset. Uppdraget ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i februari 2020.

(S) yrkande på att sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset skulle få i uppdrag att vidta åtgärder för att minska underskottet under resterande 2019. Åtgärderna skulle i första hand ske till exempel i form av stopp för inhyrning av externa konsulter. Yrkandet avslogs.

Kontakt