Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 23 september 2019

2019-09-23

Sjukhusen ska ta fram effektiviseringsförslag

Sjukhusdirektörerna för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping får i uppdrag att analysera effektiviteten och produktiviteten i sina verksamheter och komma med förbättringsförslag. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är rapporten "Plan för en långsiktigt hållbar ekonomi", som tagits fram på uppdrag av regionfullmäktige.

I rapporten pekas områden ut som behöver analyseras vidare. Det gäller till exempel att den administrativa personalen har ökat samtidigt som produktiviteten i hälso- och sjukvården har minskat.

Arbetet med att ta fram förslag till förbättringar ska göras i nära dialog med medarbetarna och redovisas för sjukhusstyrelsen i februari 2020.

Oförändrad prognos för Akademiska

Andelen patienter som får sitt första besök vid Akademiska sjukhuset inom vårdgarantitiden 90 dagar har minskat. Det framgår av tertialrapporten för perioden maj till och med augusti. Tillgängligheten till besök låg fem procentenheter lägre jämfört med samma period 2018. För operationer hade tillgängligheten minskat åtta procentenheter. 59 procent av patienterna fick operation inom vårdgarantitiden.

Även vid Lasarettet i Enköping hade tillgängligheten minskat. 84 procent fick sitt första besök inom 90 dagar (2018: 90 procent) och 82 procent fick operation (2018: 95 procent).

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset bedöms fortsatt till minus 375 miljoner kronor. Detta resultat förutsätter att beslutade åtgärder ger effekt. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar också en negativ årsprognos på minus 43 miljoner kronor.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

När delårsrapporten behandlades i sjukhusstyrelsen reserverade sig (S) och (V) och yrkade på bordläggning då de ansåg att handlingarna kommit väl sent.

Mammografiverksamhet upphandlas på nytt

En ny upphandling ska göras av driften av mammografiverksamheten. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Det nuvarande avtalet med Aleris löper ut i april 2021. (V) lämnade ett särskilt yttrande.

Sjukhusstyrelsens sammanträdestider 2020

Sjukhusstyrelsen beslutade om sammanträdestider för 2020. Sjukhusstyrelsen sammanträder följande datum: 24 februari, 24 mars, 20 april, 5 maj, 15 juni, 31 augusti, 25 september, 19 oktober, 17 november och 14 december.

Kontakt