Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 februari 2019

2019-02-25

Rehabilitering föreslås samlas i nytt centrum i Ultuna

Öppenvårdrehabiliteringen som idag bedrivs på Akademiska sjukhuset och Samariterhemmet föreslås samlas i ett nytt centrum i Ultuna. Sjukhusstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget.

För närvarande är rehabiliteringen samlad i samma organisation inom Akademiska sjukhuset, men öppenvårdsrehabiliteringen är fysiskt spridd i tre olika lokaler vid Akademiska sjukhuset och på Samariterhemmet. Nu är planen att större delen av den specialiserade öppenvårdsrehabiliteringen ska flyttas till Gentetikvägen i Ultuna, där sjukhuset sedan tidigare har verksamhet med hospice, avancerad hemsjukvård och palliativa konsultteamet.

De patientgrupper som föreslås få sin rehabilitering vid det nya centret är bland annat patienter med hjärnskador inklusive stroke, patienter med kronisk smärta, patienter med neurologiska sjukdomar som Parkinson och MS och patienter med ryggradsskada. En gemensam mottagning kan skapas för smärtrehabilitering, rehabiliteringsmedicin, stora delar av den nuvarande arbetsterapimottagningen, men också sömnutredningar.

Förslaget om att skapa ett rehabiliteringscenter ska även behandlas i fastighets- och servicenämnden och regionstyrelsen. Det slutliga beslutet tas av regionfullmäktige den 24 april.

Kontakt