Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 mars 2019

2019-03-25

Minusresultat i Akademiska sjukhusets prognos

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset visar ett underskott på 375 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för februari, som redovisades för sjukhusstyrelsen.

Underskottet hänger samman med fortsatta kapacitetsproblem, där brist på vårdplatser leder till lägre intäkter för riks- och regionsjukvård. Lönekostnaderna ligger också högre än budgeterat.

Om de effektiviseringsåtgärder som beslutats får full effekt under 2019 bedöms årsprognosen till minus 250 miljoner kronor. För att ytterligare minska kostnadsnivån kommer det att krävas större strukturella åtgärder och avveckling av verksamheter.

Lasarettet i Enköping lämnade en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusdirektören på Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att säkerställa att de åtgärder som tagits fram för att förbättra ekonomin genomförs samt att ta fram ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärder gällande Akademiska sjukhusets arbetstidsmodeller

Sjukhusstyrelsen behandlade ett ärende om den pågående översynen av Akademiska sjukhusets arbetstidsmodeller. Under början av året gjordes en jämförelse med andra universitetssjukhus. I den framkom att det finns modeller som är mer flexibla utifrån enskilda medarbetares behov. Andra sjukhus har också en modell specifikt riktad mot dem som arbetar ständig natt, vilket saknas på Akademiska sjukhuset.

I olika forum förs nu en dialog om de förslag som är uppe till diskussion. Parallellt med detta görs beräkningar av vad förändringarna skulle få för ekonomiska konsekvenser.

Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att beskriva, analysera och redovisa konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna samt att göra en kostnadsberäkning av förslagen.

Enligt sjukhusstyrelsen ska man prioritera justeringar för sjuksköterskor i de verksamheter som har jämn bemanning dygnet runt samt arbeta fram en modell som riktas specifikt mot de sjuksköterskor som arbetar ständig natt.

För närvarande kan förhandlingar inte inledas med facken, då det centrala avtalet är uppsagt, men så snart det är möjligt vill sjukhusstyrelsen att förhandlingar inleds om justerade, alternativt nya arbetstidsmodeller.

(S) och (V) reserverade sig mot tre av uppdragen, som man ansåg inte borde behandlas politiskt.

Svar på revisionsrapport om resursanvändningen inom kirurgin

Region Uppsalas revisorer har anlitat Helseplan Consulting Group för att granska resursanvändningen inom kirurgin.

Helseplan bedömer att läkarresurserna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping inte används på ett sätt som är optimalt för helheten. De lämnar sex rekommendationer som rör gemensamt uppdrag för kirurgin, uppdragsbeskrivningar per verksamhetsområde, resursplanering, översyn av kirurgiförvaltningarna, produktions- och resursplanering samt rotation av ST-läkare. De rekommenderar även revisorerna i Region Uppsala att utföra fördjupade granskningar.

Sjukhusstyrelsen bekräftar i sitt svar att användningen av läkarresurser inom kirurgin kan förbättras. Flertalet av rekommendationerna som redovisas i förstudien ligger i linje med de utvecklingsarbeten som pågår i regionen. Sjukhusstyrelsen anser även att det är viktigt att ta hänsyn till rådande styrmodell med mål- och uppdragsstyrning och därför bör sjukhusen själva ansvar för styrningen på verksamhetsnivå.

Svar på granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin

Region Uppsalas revisorer har låtit göra en granskning av tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionrevisorernas övergripande bedömning är att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblemen. De anser också att det finns brister i den politiska styrningen och ser inga tydliga tecken på att regionfullmäktiges uppställda mål kommer att nås inom en rimlig framtid. Revisorerna rekommenderar att det görs en fördjupad granskning av området psykisk ohälsa för barn och unga och pekar ut fem fokusområden för denna granskning.

I sitt svar till revisorerna redogör sjukhusstyrelsen för de utredningar och det utvecklingsarbete som redan pågår inom Region Uppsala. Frågan om problem med tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin är välkänd och styrelsen vill att kraftfulla åtgärder genomförs. Enligt Akademiska sjukhuset genomförs åtgärder för att säkerställa nödvändig kompetens och bemanning och bedömningen är att tillgängligheten kommer att förbättras under 2019. Sjukhusstyrelsen anser att i stället för att påbörja en ny fördjupad granskning bör man säkerställa att pågående utredningar och utvecklingsarbeten fullföljs och utvidgas vid behov. På så sätt används regionens resurser effektivare.

Kontakt