Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 27 maj 2019

2019-05-27

Färre får besök inom vårdgarantitiden

Andelen patienter som får sitt första besök vid Akademiska sjukhuset inom vårdgarantitiden 90 dagar har minskat. Det framgår av tertialrapporten för perioden januari till april som behandlades av sjukhusstyrelsen. Tillgängligheten i april var tio procentenheter lägre jämfört med samma period 2018. Förklaringen är främst ett ökat inflöde av remisser. På grund av byte till ett nytt operationsplaneringssystem finns det ingen tillförlitlig statistik när det gäller väntetider till operation och behandling vid Akademiska sjukhuset.

Vid Lasarettet i Enköping fick 97 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 89 procent fick behandling/operation under april. Det pågår rekrytering av läkare inom kritiska områden och lasarettet bedömer att tillgängligheten för operation kommer att förbättras.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset bedöms fortsatt till minus 375 miljoner kronor. Detta resultat förutsätter kapacitetsförbättringar och produktivitetsökningar, att behovet av bemanningsföretag och viss köpt vård på grund av kapacitetsproblem avtar och att beslutade åtgärder ger effekt.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar också en negativ årsprognos på minus 20 miljoner kronor, beroende på ökade kostnader från köpt vård.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att vidta åtgärder för att stoppa expansionen av antalet årsarbetare inom yrken som inte är bristyrken, så att antalet årsarbetare i dessa yrkeskategorier är lägre vid utgången av 2019 än vid årsskiftet 2018-19. (V) reserverade sig mot beslutet.

Färre får trycksår på sjukhus

Sjukhusstyrelsen fick information om den senaste uppföljningen av patientsäkerhetsarbetet. Uppföljningen visar att andelen trycksår som uppkommit på sjukhus har minskat till 11,4 procent jämfört med 21 procent i den mätning som gjordes 2018. Andelen patienter med vårdrelaterade infektioner var 10,7 procent i årets mätning, jämfört med 11,9 procent förra året. När det gäller basala hygienrutiner har läget försämrats. Andelen med korrekta hygienrutiner och klädregler var i årets mätning 76,2, att jämföra med 82,9 under 2018.

Uppföljning av vårdval privat psykoterapi och remissflöde till psykiatrin

Region Uppsala har följt upp hur remissreglerna för psykoterapi, som ändrades 2017, har påverkat patientflöden inom vårdvalen psykoterapi och vårdcentral. Region Uppsala har i granskningen även följt upp remissflöden mellan vårdcentraler och psykiatri. I en tidigare granskning har det framkommit problem med avvisade remisser och olika åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med detta. En slutsats i den uppföljning som nu gjorts är att det behövs en större översyn för att förbättra hela vårdkedjan psykisk hälsa för vuxna, i likhet med den översyn som redan pågår när det gäller barns och ungas psykiska hälsa.

Till nästa sammanträde ska det tas fram en uppdragsbeskrivning för att förbättra vårdkedjan psykisk hälsa för vuxna

Målrelaterad ersättning till mammografin

Aleris Röntgen Mammografienheten får 210 000 av de 550 000 kronor som avsatts i målrelaterad ersättning för 2018. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Anledningen till att man inte får hela ersättningen är man inte uppfyllt vissa krav, bland annat när det gäller andelen screeningar.

Sjukhusstyrelsen svarar patientnämnden om information och delaktighet

Hur jobbar verksamheterna med att förbättra information och delaktighet för patienterna?

Den frågan har patientnämnden ställt till sjukhusstyrelsen mot bakgrunden av två rapporter som har överlämnats under våren. Nu har sjukhusstyrelsen tagit fram ett svar på rapporterna, där man redogör för det arbete som pågår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Sammanfattningsvis välkomnar sjukhusstyrelsen rapporterna, eftersom de sätter fokus på en fråga som styrelsen anser är viktig. Underlagen från förvaltningarna visar att det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete, som sjukhusstyrelsen avser att följa framöver, bland annat genom delårs- och årsuppföljningar till styrelsen.

Ortopedi, handkirurgi och röntgen upphandlas

En upphandling av ortopedi, handkirurgi och konventionell röntgen ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Budgeten för avtalet uppgår till 48,4 miljoner kronor.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att det ska utredas om upphandlingen kan utökas med en option om ryggkirurgi.

Kontakt