Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 maj 2019

2019-05-20

Tertialrapport januari-april 2019 för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna rapporten för första tertialet, januari till och med april.

I rapporten redovisas den ekonomiska utvecklingen kompletterad med en analys av resultatet. Mot bakgrund av tertialresultatet bedömer förvaltningen att resultatet för hela året kan bli enligt budget, det vill säga ett nollresultat.

Dessutom redovisas hur arbetet framskrider med de uppdrag som nämnden har. Av de totalt 16 uppdragen beräknas 14 uppdrag genomföras under året medan två uppdrag inte förväntas slutföras under 2019, främst på grund av att uppdragens omfattning.

Även arbetet med internkontroll enligt fastställd plan redovisas i tertialrapporten.

Upptåget 2022

Region Uppsala svarar i dag för finansiering och trafikeringen av Upptåget. Driften av tågtrafiken upphandlas av trafikföretag.

Dagens trafikavtal för Upptågstrafiken mellan Region Uppsala och Transdev Uppland AB löper ut i december 2021. Det gör att trafiken behöver upphandlas på nytt med trafikstart trafikåret 2022.

Region Uppsala är en av delägarna i Mälardalstrafik AB som ansvarar för att samordna regionaltågstrafiken i Mälardalen. För den trafiken ska nytt trafikavtal upphandlas med trafikstart 2022 vilket innebär att den trafiken ska upphandlas samtidigt som Upptåget.

Både Region Uppsala och Mälardalstrafik AB kommer att ha samma modell av tåg i trafik från och med 2020. För de tåg som Region Uppsala anskaffat behövs depåkapacitet med verkstad för underhållsarbete och en sådan depå har byggts i Eskilstuna av Mälardalstrafik AB.

Trafikeringsmässigt kommer Mälartåg att ansluta till de sträckor som Upptåget idag trafikerar i Sala och Uppsala. En integrering av Upptåget med Mälartåg skulle öppna nya möjligheter till trafiklösningar och skapa bättre robusthet när det gäller behoven av reservfordon för båda systemen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade nämnden att ge trafikdirektören för förvaltningen Trafik och samhälle i uppdrag att tillsammans med Mälardalstrafik AB ta fram ett förslag för en gemensam upphandling av trafikavtal och en integrering av Upptåget med Mälartåg.

Avsiktsförklaring tågdepåer

För det framtida behovet av en service- och logistikanläggning för tåg behöver en fördjupad utredning startas. Region Uppsalas har beslutat att anskaffa åtta nya tåg för Upptågstrafiken vilket aktualiserat behovet av en tågdepå i Uppsalaområdet. I den fördjupade översiktsplanen för Storvreta har en lokalisering av tågdepå till Fullerö förordats av kommunen.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna en avsiktsförklaring avseende projekt för etablering av gemensam plats för logistik- och serviceanläggningar för spårbunden trafik inom Uppsala kommun.

Revidering av Hållplatshandboken

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna den reviderade Hållplatshandboken.

Hållplatshandboken innehåller riktlinjer och råd för de aktörer som på något sätt är inblandade i byggandet och driften av busshållplatser i Uppsala län. Handboken ska också ge råd till de som planerar väg- och gatubyggande. Utöver de som arbetar med kollektivtrafik och transportinfrastruktur inom Region Uppsala är målgruppen länets kommuner, Trafikverket, enskilda väghållare och fastighetsägare.

Under arbetet med revideringen har diskussioner förts med länets alla kommuner och Trafikverket. Dialoger har också förts med organisationer som företräder medborgare med funktionsnedsättningar.

Initiativärende – Gratis kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019

Sverker Åslund (V) inkom vid trafik och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 2019-04-23 med ett initiativärende med förslaget att även i sommar låta skolungdomar åka avgiftsfritt med länets kollektivtrafik.

Under sommaren 2018 finansierades avgiftsfria resor för skolungdomar av staten. För Region Uppsala uppgick den finansieringen till cirka 12,5 Mnkr, vilket kompenserade både för intäktsbortfall av ordinarie sommarlovsbiljetter och övriga enkelbiljetter samt merkostnader i form av incitamentsersättning till trafikföretagen.

I budgeten som riksdagen beslutade om i december hade dock finansieringen utgått och den fanns inte heller med i vår ändringsbudget för 2019.

UL:s ordinarie sommarlovsbiljett som funnits under många år kostar 840 kr och är giltig 1 juni–31 augusti. Motsvarar cirka 9 kronor per dag.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att avslå initiativet.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för initiativärendets förslag.

Kontakt